Nghị quyết về việc chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2019...
Cập nhật lúc15:14, Chủ Nhật, 21/07/2019 (GMT+7)

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định; điều chỉnh diện tích, tên chủ đầu tư, tên dự án trong danh mục công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt

(Số: 13/NQ-HĐND ngày 10-7-2019)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016-2020 tỉnh Nam Định;

Xét Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 4 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định; điều chỉnh diện tích, tên chủ đầu tư, tên dự án trong danh mục công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2019 với 16 công trình, dự án, tổng diện tích 13,61 ha, gồm: 13,24ha đất nông nghiệp (trong đó có 12,18ha đất trồng lúa); 0,37ha đất phi nông nghiệp.

Điều 2. Phê duyệt bổ sung danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa năm 2019 gồm 5 công trình, dự án, tổng diện tích 7,61ha, gồm: 7,25ha đất nông nghiệp (trong đó có 7,25ha đất trồng lúa); 0,36ha đất phi nông nghiệp.

Điều 3. Điều chỉnh một số công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2019, Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017, Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016.

Bao gồm 6 công trình, dự án với tổng diện tích 10,35ha, gồm: 9,09ha đất nông nghiệp (trong đó đất trồng lúa 8,92ha); 1,26ha đất phi nông nghiệp.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

 

 

Ý kiến của bạn
,
,
,