Kết quả điểm thi nâng ngạch và xét thăng hạng chuyên viên chính năm 2017
Cập nhật lúc09:38, Thứ Hai, 25/12/2017 (GMT+7)

THÔNG BÁO
Kết quả điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017

Căn cứ Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 602-QĐ/TU ngày 09/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2017;

Căn cứ kết quả của Ban chấm thi kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh năm 2017;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH
THÔNG BÁO

1. Kết quả điểm thi của cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2017 trên Báo Nam Định điện tử địa chỉ: baonamdinh.com.vn

2. Theo quy định về công tác thi nâng ngạch, cán bộ, công chức dự thi nếu có nguyện vọng phúc khảo kết quả điểm thi, đề nghị làm đơn xin phúc khảo gửi Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2017 (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) số 55 đường Vị Hoàng, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo ./.

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Kiêm
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Văn Chung

 

 

Ý kiến của bạn
,
,
,