Danh sách cán bộ, công chức dự thi chuyên viên chính năm 2017
Cập nhật lúc15:51, Thứ Ba, 14/11/2017 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 99-KH/BTCTW ngày 30-8-2017; Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 20-10-2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức,và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017; Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 15-9-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nam Định về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2017; Quyết định số 602-QĐ/TU ngày 09-1-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2017.

Hội đồng thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức tỉnh Nam Định thông báo danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2017 (có danh sách kèm theo).

TRƯỞNG BAN
Kiêm
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Bùi Xuân Đức

Ý kiến của bạn
,
,
,