Phụ lục giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm (tiếp theo)
Cập nhật lúc08:59, Thứ Ba, 01/08/2017 (GMT+7)

PHỤ LỤC
GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  48/2017/NQ-HĐND
ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định)

(Tiếp theo)

 

Ý kiến của bạn
,
,
,