,
Cập nhật lúc: 09:38 |25/12/2017
Theo quy định về công tác thi nâng ngạch, cán bộ, công chức dự thi nếu có nguyện vọng phúc khảo kết quả điểm thi, đề nghị làm đơn xin phúc khảo gửi Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2017 (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) số 55 đường Vị Hoàng, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo.
,
.
,
,
,
,