,
Cập nhật lúc: 15:51 |14/11/2017
Hội đồng thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức tỉnh Nam Định thông báo danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2017 (có danh sách kèm theo).
,
.
,
,
,
,