,
Cập nhật lúc: 09:37 |21/12/2018
Thông báo kết quả thi nâng ngạch lên chuyên viên chính khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Nam Định năm 2018
,
.
,
,
,
,