,
Cập nhật lúc: 19:52 |30/08/2014
Đề án "Xây dựng hệ thống sản xuất khoai tây giống sạch bệnh tại tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2017" chính thức được triển khai thực hiện từ vụ đông năm 2014. Đây là cơ sở để thực hiện định hướng đưa nông nghiệp công nghệ cao vào thực tế sản xuất theo Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh.
,
,
.
,
,
,
,