,
Cập nhật lúc: 08:36 |24/09/2021
Những năm qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã bám sát nhiệm vụ được giao và nhu cầu phát triển sản xuất trong tỉnh, trở thành "cầu nối" chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT), nâng cao trình độ sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân. Qua đó góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới.
,
,
.
,
,
,
,