,
Cập nhật lúc: 14:54 |03/07/2015
Vụ mùa năm nay, huyện Giao Thủy gieo cấy 7.500ha lúa, trong đó lúa thuần chiếm 75% diện tích tập trung vào các giống BT7 kháng bạc lá, Hương biển 3, DQ11…; lúa lai 25% diện tích chủ yếu là các giống Nhị ưu 838, TX111…
,
,
.
,
,
,
,