,
Cập nhật lúc: 07:27 |09/07/2015
Đến nay trên địa bàn toàn huyện đã xây dựng 11 mô hình cánh đồng mẫu lớn (CĐML) với diện tích 543ha và 3 cánh đồng "3 cùng" (cùng trà, cùng giống, cùng biện pháp canh tác) với diện tích 36ha tập trung ở các xã Giao Châu, Giao Hà, Giao Nhân, Giao Tiến và Hoành Sơn. Ngoài ra, huyện còn có nhiều cánh đồng màu đạt diện tích 18-25ha như ở các xã Giao Thịnh, Giao Phong, Giao Hà.
,
,
.
,
,
,
,