,
Cập nhật lúc: 06:36 |25/03/2020
*Chuẩn bị ao: Mức nước 0,20 – 1,0 m. Ao có bố trí hệ thống sàn ăn, bè nổi cho ếch lên ăn mồi, nghỉ ngơi. Có hệ thống kênh cấp thoát nước, hệ thống lưới che chắn, bảo vệ ếch.
,
,
.
,
,
,
,