,
Cập nhật lúc: 04:27 |02/12/2020
Cần làm đất trước 2 – 3 ngày để lắng bùn, đảm bảo mặt ruộng bằng phẳng; ngày cấy mặt ruộng còn bùn, nhưng không quá loãng để tránh nổi mạ khi cấy. Mức nước trên ruộng: Để đảm bảo tốc độ vận hành của máy và không làm nổi mạ khi cấy nên tháo cạn nước trước khi cấy, chỉ giữ lại mức nước xâm xấp trên mặt ruộng, không sâu quá 3 cm. Sau khi cấy xong tháo nước vào.
,
,
.
,
,
,
,