,
Cập nhật lúc: 09:01 |22/08/2014
Thiên tai úng, lụt, tình trạng hạn, mặn thường xuyên xảy ra với tần suất ngày càng lớn; sự tích lũy nguồn dịch hại qua các năm và quá trình thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng đã làm cho tình hình dịch hại trên cây trồng diễn biến phức tạp, có xu thế tăng dần, diện phân bố và mức độ phát sinh dịch hại không theo quy luật hằng năm...
,
,
.
,
,
,
,