Thông báo một số nội dung về tuyển dụng viên chức cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Nam Định, năm 2012
Cập nhật lúc16:45, Thứ Năm, 29/11/2012 (GMT+7)

TỈNH ỦY NAM ĐỊNH                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG                                 Nam Định, ngày 27 tháng 11 năm 2012
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
                   *
     Số 03-TB/HĐTD


THÔNG BÁO
Một số nội dung về tuyển dụng viên chức cơ quan, đơn vị sự nghiệp
của Đảng và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Nam Định, năm 2012

 

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Nam Định, thông báo một số nội dung về kỳ xét tuyển viên chức năm 2012 như sau:

 I- Về danh mục tài liệu ôn tập; hình thức kiểm tra, sát hạch:

1- Danh mục tài liệu ôn tập:

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15/11/2010;

 - Quyết định số 184-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trường chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với người dự tuyển vào Trường chính trị Trường Chinh tỉnh);

- Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với người dự tuyển vào trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố);

 - Quyết định số 342-QĐ/TU, ngày 05/01/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nam Định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Báo Nam Định (đối với người  dự tuyển vào cơ quan Báo Nam Định);

- Quyết định số 343-QĐ/TU, ngày 05/01/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nam Định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh (đối với người  dự tuyển vào Ban BVCSSKCB tỉnh);

- Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (đối với người  dự tuyển vào trung tâm dạy nghề Hội Nông dân tỉnh).

 */ Thí sinh có nhu cầu mua tài liệu ôn tập: đăng ký với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định, trước ngày 01/12/2012 (Điện thoại liên hệ: 094.488.7589).

2- Hình thức kiểm tra, sát hạch:

2.1- Phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: đối với người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại cơ quan Báo Nam Định; Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh; nhân viên hành chính trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

2.2- Thực hành (giảng 1 tiết 45 phút): đối với người đăng ký dự tuyển viên chức (giảng viên) Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh; trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.

 II- Về danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển viên chức:

Danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển viên chức và danh mục tài liệu ôn tập nêu trên được đăng trên Báo Nam Định điện tử (địa chỉ www.baonamdinh.com.vn) và niêm yết tại trụ sở Tỉnh ủy Nam Định, tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

III- Về thời gian và địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập:

- Thời gian hướng dẫn ôn tập: từ 14h00', ngày 03/12/2012 (buổi chiều).

- Địa điểm hướng dẫn ôn tập: Tầng 3, Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (Số 55 đường Vị Hoàng, thành phố Nam Định).

 - Thời gian kiểm tra, sát hạch dự kiến từ ngày 08/12 đến ngày 12/12/2012

Thông báo này được đăng tin trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định, Báo Nam Định điện tử, niêm yết tại trụ sở Tỉnh ủy Nam Định và các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng./.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY
Kiêm

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 Nguyễn Công Chuyên

 

,
,
.
,
,
,