,
Cập nhật lúc: 08:09 |17/02/2020
Những năm qua, ngành Tuyên giáo và các ngành trong Khối Khoa giáo của tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khoa giáo, nhờ đó công tác khoa giáo tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.
,
,
.
,
,
,
,