,
Cập nhật lúc: 08:17 |29/05/2017
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, ngành học giáo dục chuyên nghiệp của tỉnh đã có những bước chuyển tích cực. Các cơ sở đào tạo tích cực đổi mới phương thức đào tạo, gắn học với hành nên đã nâng dần tỷ lệ học sinh, sinh viên ra trường...
,
,
.
,
,
,
,