,
Cập nhật lúc: 08:29 |29/08/2016
Hiện nay, bên cạnh việc dạy văn hóa, các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật cho học sinh được triển khai tại tất cả các trường học trong tỉnh. Đây là vấn đề quan trọng và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, góp phần hoàn thiện nhân cách thế hệ trẻ.
,
,
.
,
,
,
,