,
Cập nhật lúc: 09:03 |31/10/2014
Toàn tỉnh hiện có 872 cơ sở giáo dục, trên 421 nghìn học sinh và gần 25 nghìn cán bộ, giáo viên thuộc các ngành học, cấp học. Trong những năm qua, Sở GD và ĐT đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn hóa (NSVH) trong các trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
,
,
.
,
,
,
,