,
Cập nhật lúc: 09:31 |16/01/2018
Những năm qua, ngành GD và ĐT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong học sinh phổ thông. Phong trào đã khơi dậy sự đam mê trong học tập, góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, phát triển năng lực học sinh, tạo điều kiện cho các em vận dụng kiến thức đã học ...
,
,
.
,
,
,
,