,
Cập nhật lúc: 08:22 |11/08/2020
Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của ngành GD và ĐT tỉnh được triển khai thực hiện trên nền tảng kết quả vững chắc đã đạt được từ nhiều năm. Nội dung các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm học, gắn với các phong trào, các cuộc vận động lớn của ngành, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 29/2013/NQ-TW...
,
,
.
,
,
,
,