,
Cập nhật lúc: 13:51 |03/07/2015
Năm học 2014-2015, ngành GD và ĐT tỉnh đã chỉ đạo các cấp học, các đơn vị giáo dục triển khai đổi mới các hoạt động, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, tiếp tục khẳng định vị thế của một đơn vị dẫn đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục.
,
,
.
,
,
,
,