,
Cập nhật lúc: 08:04 |02/12/2016
Những năm qua, Phòng GD và ĐT huyện Giao Thuỷ đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn nếp sống văn hóa; qua đó đã tạo môi trường lành mạnh cho việc giảng dạy và học tập...
,
,
.
,
,
,
,