,
Cập nhật lúc: 07:48 |20/11/2014
Đến nay, ngành GD và ĐT tỉnh đã xây dựng được đội ngũ nhà giáo tương đối đồng bộ về cơ cấu, đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị, có trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.
,
,
.
,
,
,
,