,
Cập nhật lúc: 08:08 |16/11/2018
Thành lập năm 1968, qua 50 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT B Hải Hậu đã đạt được nhiều thành tựu trong thực hiện mục tiêu Chiến lược Giáo dục và Đào tạo của Đảng "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài".
,
,
.
,
,
,
,