,
Cập nhật lúc: 07:49 |25/05/2018
Để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển TDTT, thời gian qua huyện Nghĩa Hưng đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác xã hội hoá, huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất cho việc tập luyện thể thao gắn với thực hiện tiêu chí xây dựng NTM.
,
,
.
,
,
,
,