,
Cập nhật lúc: 04:03 |27/03/2020
Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1-12-2011 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14-1-2013 của Chính phủ; Chỉ thị số 39-CT/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 36-KH/UBND của UBND tỉnh về việc "Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao (TDTT) của tỉnh Nam Định đến năm 2020"...
,
,
.
,
,
,
,