,
Cập nhật lúc: 22:07 |12/07/2014
Phong trào TDTT ở tỉnh ta gần đây có sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao sức khoẻ nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Đến nay, ngành TDTT của tỉnh đã xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác TDTT được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ...
,
,
.
,
,
,
,