,
Cập nhật lúc: 10:31 |23/09/2015
Trong 5 năm qua (2010-2015), phong trào TDTT quần chúng trong tỉnh có sự phát triển mạnh mẽ, từng bước trở thành nhu cầu tập luyện nâng cao sức khoẻ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi của cán bộ, nhân dân trong lao động sản xuất và công tác, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
,
,
.
,
,
,
,