,
Cập nhật lúc: 07:58 |15/11/2019
Được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của Đảng ủy, UBND xã, đến nay cơ sở vật chất và phong trào thể dục thể thao ở xã Giao Thanh (Giao Thủy) phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa của nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ...
,
,
.
,
,
,
,