Triển khai xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể
Cập nhật lúc07:56, Thứ Ba, 12/09/2017 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 3255 ngày 16-9-2016 của Bộ VH, TT và DL, ngày 8-9-2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 90/KH-UBND về kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ hai - năm 2018.

Theo đó, mục đích xét chọn, tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi toàn tỉnh, ở các lĩnh vực: tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian… để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai - năm 2018. Việc tổ chức xét tặng các danh hiệu tại Hội đồng cấp tỉnh phải đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục được quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ hai - năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 3255/QĐ-BVHTTDL ngày 16-9-2016 của Bộ VH, TT và DL. Về thời gian tiếp nhận hồ sơ, UBND tỉnh yêu cầu các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” tự mình hoặc uỷ quyền (bằng văn bản) cho cá nhân, tổ chức khác lập hồ sơ đề nghị xét tặng với số lượng 6 bộ hồ sơ gửi về UBND các huyện, thành phố (qua Phòng VH-TT). Phòng VH-TT các huyện, thành phố tiếp nhận, tổng hợp danh sách gửi hồ sơ đề nghị xét tặng về Sở VH, TT và DL chậm nhất đến ngày 30-9-2017.

Để việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, UBND tỉnh giao Sở VH, TT và DL là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp cơ sở, tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai - năm 2018; phổ biến, giới thiệu Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các hướng dẫn quy trình xét chọn đến các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, thẩm định hồ sơ, phục vụ công tác xét tặng tại Hội đồng cấp tỉnh và hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ theo quy định./.

Khánh Dũng

,
,
.
,
,
,
,