,
Cập nhật lúc: 07:35 |18/02/2015
Sản phẩm hàng hoá của các làng nghề đã có mặt ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, một số mặt hàng đã xuất khẩu ra nước ngoài, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động theo tiêu chí xây dựng NTM và đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện cho nhiều loại hình dịch vụ cùng phát triển...
,
,
.
,
,
,
,