,
Cập nhật lúc: 21:20 |30/04/2016
Để động viên toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, dồn sức chi viện cho tiền tuyến lớn, ngày 16-4-1975, Ban TVTU đã ra Chỉ thị phát động phong trào quần chúng "Thi đua với miền Nam, mỗi người làm việc bằng hai" nhằm đóng góp cao nhất cho nhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
,
,
.
,
,
,
,