,
Cập nhật lúc: 06:37 |16/07/2018
Áp dụng phương thức gieo cấy phù hợp với các chân ruộng, các trà lúa; quyết liệt chỉ đạo và thực hiện các biện pháp hạn chế tối đa việc gieo sạ; xây dựng được ít nhất 2 mô hình cánh đồng lớn liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi. Thực hiện đúng chỉ đạo, hướng dẫn về quy trình thâm canh, biện pháp phòng trừ sâu bệnh, phòng chống bệnh lùn sọc đen và các nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp...
,
,
.
,
,
,
,