,
Cập nhật lúc: 07:59 |01/09/2014
Quản lý chất lượng sản phẩm là hoạt động bảo đảm sự kiểm soát của Nhà nước đối với chất lượng hàng hoá trong quá trình sản xuất, kinh doanh; kịp thời uốn nắn các sai sót và ngăn chặn hậu quả thiệt hại đến tài sản, quyền lợi và uy tín quốc gia và mỗi cá nhân do hàng hoá không bảo đảm chất lượng gây ra.
,
,
.
,
,
,
,