,
Cập nhật lúc: 07:58 |11/11/2019
Trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh xác định một trong những giải pháp trọng tâm tạo nền tảng để thực hiện nhiều tiêu chí là phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp sạch, công nghệ cao; hình thành các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ để gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập cho nông dân và phát triển bền vững.
,
,
.
,
,
,
,