Tập trung triển khai lập quy hoạch tỉnh
Cập nhật lúc18:53, Thứ Hai, 28/12/2020 (GMT+7)

Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh (QHT) Nam Ðịnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 992/QÐ-TTg ngày 10-7-2020. QHT là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn tỉnh; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh. Thời hạn lập QHT không quá 24 tháng tính từ ngày phê duyệt nhiệm vụ.

Kiểm tra, rà soát tiến độ, nhu cầu sử dụng đất công nghiệp tại CCN Hồng Thuận (Giao Thủy).
Kiểm tra, rà soát tiến độ, nhu cầu sử dụng đất công nghiệp tại CCN Hồng Thuận (Giao Thủy).

Ðể đảm bảo công tác lập QHT đạt chất lượng cao, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về lập QHT; giao Sở KH và ÐT là chủ đầu tư triển khai thực hiện lập QHT; giao các sở, ngành, địa phương phải thực hiện các nội dung tích hợp vào QHT. Trong phân bổ vốn đầu tư công UBND tỉnh cũng ưu tiên bố trí vốn phục vụ công tác lập QHT bằng nguồn ngân sách tỉnh trực tiếp quản lý điều hành. Tỉnh cũng chỉ đạo phải bám sát quan điểm của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo chuẩn xác các nguyên tắc lập QHT. Trong đó, chú trọng đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch tại Ðiều 4 Luật Quy hoạch năm 2017; phải phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng, nội dung của Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh và bền vững; Ðịnh hướng của Ðảng về phát triển Việt Nam đến năm 2045; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm thời kỳ 2021-2030; Quy hoạch tổng thể quốc gia; Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng, các quy hoạch ngành quốc gia, các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành và các quy hoạch đã được phê duyệt liên quan đến địa bàn tỉnh; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên. Ðánh giá đầy đủ các điều kiện, yếu tố và dự báo xu hướng, bối cảnh, tình hình quốc tế, khu vực, trong nước tác động đến phát triển của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch; đánh giá khả năng khai thác liên kết vùng, hợp tác các địa phương trong cả nước, trước hết là kết nối giữa tỉnh ta với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Thủ đô, nhất là kết nối hạ tầng liên vùng, cùng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và các cân đối thị trường hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Xây dựng quan điểm, thiết lập tầm nhìn và xác định mục tiêu, định hướng, không gian phát triển trong từng thời kỳ quy hoạch để phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh so với các tỉnh lân cận và trong khu vực. Ðáp ứng được các yêu cầu của tỉnh về hợp tác, thu hút đầu tư phát triển kinh tế; yêu cầu phát triển của các ngành quan trọng; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, bình đẳng giới, giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống vật chất, thụ hưởng tinh thần của nhân dân. Quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; giữ gìn bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngày 2-11-2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2654/QÐ-UBND phê duyệt danh mục 38 nội dung đề xuất tích hợp vào QHT Nam Ðịnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm: 26 nội dung đề xuất phát triển ngành, lĩnh vực; 10 nội dung đề xuất phát triển huyện, thành phố; 2 nội dung đề xuất phát triển hành lang kinh tế, không gian biển. Sở KH và ÐT đã chủ động thực hiện các phần việc theo chức năng để đảm bảo đạt hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ: lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn lập QHT; phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành lập từng nội dung quy hoạch, xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện; tổng hợp ý kiến, đề xuất phương án tích hợp QHT; sau đó tổ chức lấy ý kiến thông qua Hội đồng QHT và UBND tỉnh. Ngày 23-10-2020, Sở KH và ÐT đã phối hợp với Vụ Quản lý quy hoạch (Bộ KH và ÐT) tổ chức lớp tập huấn về công tác lập QHT cho các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh về lập QHT; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của tỉnh về lập QHT. Các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương được cung cấp, nắm chắc thông tin yêu cầu về 4 nội dung chính của QHT, gồm: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn tỉnh; đánh giá về việc thực hiện quy hoạch thời kỳ trước; xây dựng quan điểm, xác định mục tiêu và lựa chọn các phương án phát triển, phương án quy hoạch, phương hướng phát triển các ngành quan trọng và phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Phải chú trọng: Ðịnh hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường, phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế. Ðảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Ðồng chí Phạm Văn Sơn, Giám đốc Sở TN và MT cho biết tính riêng nhiệm vụ tích hợp đề xuất quy hoạch sử dụng đất vào QHT, Sở TN và MT và các địa phương phải tiến hành đánh giá tiềm năng đất đai, hiện trạng sử dụng đất của tỉnh, tính hợp lý và hiệu quả sử dụng đất của tỉnh giai đoạn 2011-2020; lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo địa giới đến từng đơn vị hành chính cấp huyện, tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050. Do đó, Sở đã tích cực hướng dẫn, đốc thúc các địa phương đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả và chất lượng các phần việc rà soát, tổng hợp, thống kế, đăng ký nhu cầu sử dụng đất với tỉnh. Hiện, các địa phương cũng đã lưu ý trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2020-2030 sẽ chủ động chọn địa điểm xây dựng khu xử lý rác thải tập trung cấp huyện với quy mô khoảng 5-10ha để đưa vào quy hoạch nhằm tạo thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư xã hội hóa xây dựng khu xử lý rác thải tập trung quy mô cấp huyện, liên huyện theo hướng hiện đại. Dự kiến trong quý I-2021 các địa phương sẽ hoàn tất phần việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2020-2030 để tích hợp với QHT. Xác định chất lượng QHT gắn liền với quy hoạch của các huyện, thành phố, vì vậy các huyện cũng quyết tâm thực hiện hiệu quả phần việc tích hợp các quy hoạch. Trong đó, khi đề xuất các quy hoạch tích hợp vào QHT, thành phố Nam Ðịnh sẽ bám sát Quy hoạch chung xây dựng thành phố dến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bám sát mục tiêu tập trung xây dựng phát triển thành phố theo hướng hiện đại, đồng bộ, có bản sắc riêng, có tính bền vững; đảm bảo sự phát triển của thành phố hướng đến cân bằng đô thị hóa, hiện đại hóa và giữ gìn bản sắc độc đáo, phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị...

Tại hội nghị giao chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021, đồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao: Sở Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập QHT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, trong năm 2021 đảm bảo cơ bản hoàn thành các nội dung tích hợp vào QHT. trong đó chú ý các nội dung quy hoạch về hệ thống giao thông, khu, cụm công nghiệp, khu xử lý rác thải tập trung, các khu đô thị, khu dân cư tập trung; chú trọng bám sát mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Nam Ðịnh là tỉnh có các ngành công nghiệp chủ yếu phát triển theo hướng hiện đại, môi trường sống hiện đại văn minh, có thu nhập bình quân đầu người cao hơn so với bình quân chung của cả nước./

Bài và ảnh: Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,