Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (kỳ 2)
Cập nhật lúc07:24, Thứ Năm, 20/07/2017 (GMT+7)

(Tiếp theo và hết)

Gỡ khó cho các HTX

Trong bối cảnh việc chuyển đổi mô hình HTX kiểu cũ sang hoạt động theo Luật HTX năm 2012 còn nhiều khó khăn, sự chủ động của các địa phương cũng như vai trò của người đứng đầu tổ chức được xem là yếu tố tiên quyết.

 Theo đồng chí Vũ Đình Mạc, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, nắm rõ được những khó khăn mà các HTX gặp phải khi chuyển đổi, Liên minh HTX tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng xây dựng cơ chế hỗ trợ chuyển đổi cho các HTX. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, Liên minh HTX tỉnh đề nghị các xã thành lập tiểu ban phụ trách việc chuyển đổi HTX, thường xuyên đôn đốc, báo cáo khó khăn vướng mắc từ cơ sở để kịp thời tháo gỡ. Đồng thời, gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương chậm chuyển đổi HTX theo Luật. Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, tỉnh cũng đã có một số chính sách về hỗ trợ các HTX chuyển đổi theo Luật HTX. Đây là cơ sở pháp lý để các tổ chức tín dụng, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp tăng sức đầu tư vốn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và xây dựng NTM. Trong đó, theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, có 7 lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Cũng theo Nghị định này, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, HTX, liên hiệp HTX và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo 8 mức (từ 50 triệu đồng đối với hộ cá nhân đến 3 tỷ đồng đối với liên hiệp HTX nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ). Đây là một chính sách hiệu quả nhằm giải quyết bài toán về vốn cho các HTX khi thực hiện chuyển đổi.

Nông dân Thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng) gieo cấy lúa mùa năm 2017.
Nông dân Thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng) gieo cấy lúa mùa năm 2017.

Nhằm hỗ trợ các HTX chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từng bước thay đổi nhận thức về vai trò, ý nghĩa của HTX. Bên cạnh đó, có chính sách linh hoạt để hỗ trợ các HTX chuyển đổi theo hướng thiết thực, phù hợp. Nhằm hoàn thành mục tiêu chuyển đổi các HTX còn lại, Liên minh HTX tỉnh cũng đề nghị UBND các huyện, thành phố cần hướng dẫn các HTX xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tổ chức đánh giá lại thực trạng kinh tế tập thể trên địa bàn. Một yêu cầu quan trọng, làm tiền đề để các HTX chuyển đổi thuận lợi đó là cần từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất; phát triển đa dạng các hình thức tổ chức hợp tác của các thành viên, phù hợp từng vùng, từng lĩnh vực gắn với phong trào xây dựng NTM; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển bền vững. Mặt khác, kiên quyết giải thể những HTX hoạt động cầm chừng, kém hiệu quả. Có như vậy, HTX mới có thể chuyển đổi phù hợp cũng như củng cố theo Luật để hoạt động có hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm cao của các bộ, ngành, các địa phương, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; tăng cường việc tổng kết, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể làm ăn có hiệu quả; phổ biến các mô hình HTX kiểu mới, kinh nghiệm của phong trào HTX trong khu vực và quốc tế đến toàn dân. Đổi mới và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, tập huấn pháp luật về HTX. Tích cực tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển HTX, mô hình HTX kiểu mới đến cán bộ, nhân dân. Tập trung hỗ trợ tài chính từ các nguồn lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM để thành lập một số mô hình điểm ở các địa phương. Ưu tiên các giải pháp thiết thực hỗ trợ các HTX về khoa học - công nghệ, vốn, nguồn nhân lực, thị trường...; Tiếp tục tổ chức, củng cố lại hoạt động của các HTX theo đúng Luật HTX năm 2012; phát huy vai trò làm chủ của thành viên; vận động thành viên HTX góp vốn và nâng mức vốn góp; thu hút thêm thành viên, hợp nhất, sáp nhập HTX cùng ngành, nghề và địa bàn hoạt động để tăng tiềm lực tài chính và quy mô hoạt động của HTX. Giải thể các HTX hoạt động kém hiệu quả, hoạt động hình thức.

Trước yêu cầu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nhất là cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, trong thời gian tới cần phát triển các HTX kiểu mới. Đây là mô hình HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và quản lý dân chủ, dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu của HTX. HTX kiểu mới hoạt động nhằm mục đích tập trung mang lại lợi ích cho thành viên thông qua việc cam kết cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm theo nhu cầu của thành viên./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,