,
Cập nhật lúc: 08:13 |05/08/2020
Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2018-2020, Ðảng ủy, UBND xã Minh Tân (Vụ Bản) đã tập trung chỉ đạo, vận động các tầng lớp nhân dân tập trung phát triển sản xuất, huy động mọi nguồn lực để củng cố và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM xây dựng xã NTM nâng cao.
,
,
.
,
,
,
,