,
Cập nhật lúc: 08:46 |18/04/2014
Qua hơn ba năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần của Nghị định số 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ, dư nợ cho vay tính đến thời điểm hiện tại trong toàn tỉnh đạt khoảng 12 nghìn tỷ đồng, chiếm 54% tổng dư nợ tín dụng...
,
,
.
,
,
,
,