,
Cập nhật lúc: 08:31 |16/01/2017
Việc tạm ứng vốn thực hiện hợp đồng đã giúp các nhà thầu, nhất là nhà thầu khó khăn về tài chính có kinh phí để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, một số công trình ứng vốn với tỷ lệ quá cao, không tương xứng với khối lượng thi công thực, ảnh hưởng đến công tác điều hành ngân sách ở địa phương, gây khó khăn cho công tác thu hồi vốn tạm ứng trên địa bàn tỉnh ta.
,
,
.
,
,
,
,