,
Cập nhật lúc: 06:13 |20/05/2022
Năm 2022, dịch bệnh COVID-19 dự báo vẫn gây nhiều tác động đến mọi mặt của đời sống nhân dân; hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng đặt các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phải đối mặt với cuộc cạnh tranh gay gắt trong tiêu thụ sản phẩm. Trước thực tế này, các cấp chính quyền, ngành chức năng của tỉnh đã gia tăng các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp...
,
,
.
,
,
,
,