,
Cập nhật lúc: 17:30 |22/10/2016
Mô hình sản xuất rau an toàn được hình thành đầu tiên là mô hình sản xuất rau theo hướng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) được triển khai tại tỉnh ta từ năm 2012 tại 4 vùng trồng rau ở các xã: Giao Phong (Giao Thủy), Xuân Ninh (Xuân Trường), Yên Nhân và Yên Dương (Ý Yên). Mô hình trồng rau tại Xuân Ninh...
,
,
.
,
,
,
,