,
Cập nhật lúc: 09:18 |29/07/2015
Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Nghĩa Hưng đã thực sự đi vào cuộc sống, phù hợp với nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Chương trình đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện thực hiện đồng bộ, toàn diện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả...
,
,
.
,
,
,
,