,
Cập nhật lúc: 17:51 |23/07/2016
Trên địa bàn tỉnh hiện có 9.500ha diện tích mặt nước được đưa vào nuôi thủy sản nước ngọt. Theo đánh giá của Chi cục Thủy sản, từ đầu năm đến nay, nuôi thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển mạnh. Tổng sản lượng thủy sản nước ngọt 6 tháng đầu năm thu được là 17.858 tấn. Các đối tượng cá truyền thống như trắm đen, trắm cỏ, chép, trôi, mè… vẫn là những đối tượng phát triển tốt...
,
,
.
,
,
,
,