,
Cập nhật lúc: 07:43 |17/01/2020
Trong lĩnh vực quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành, Sở đã triển khai thực hiện các quy hoạch trọng tâm như Quy hoạch chung đô thị Rạng Đông đến năm 2040; Quy hoạch chung đô thị mới thuộc địa phận 4 xã (Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến) huyện Ý Yên; Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050...
,
,
.
,
,
,
,