,
Cập nhật lúc: 16:46 |23/09/2017
Những năm qua, chăn nuôi của tỉnh có bước phát triển nhanh. Hiện toàn tỉnh có gần 784 nghìn con lợn, 7,8 triệu con gia cầm và 39 nghìn con trâu, bò. Có được kết quả trên là do nhiều hộ nông dân trong tỉnh đẩy mạnh việc ứng dụng cơ giới hóa vào chăn nuôi, góp phần giải phóng sức lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất.
,
,
.
,
,
,
,