,
Cập nhật lúc: 08:16 |04/12/2019
Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng đất ổn định là nhiệm vụ quan trọng được tỉnh và các ngành chức năng chỉ đạo quyết liệt với yêu cầu nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan nhằm cải thiện môi trường kinh doanh.
,
,
.
,
,
,
,