,
Cập nhật lúc: 08:32 |28/03/2017
Đến hết năm 2016, tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh tại tỉnh ta đạt 99,18% (tương đương 1.749.600 người), tăng 5,56% so với năm 2015. Tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước theo tiêu chuẩn QCVN 02-BYT của Bộ Y tế quy định từ công trình cấp nước tập trung tính đến hết năm 2016 đạt 55% (tương đương 969.360 người), tăng 8,6% so với năm 2015.
,
,
.
,
,
,
,