,
Cập nhật lúc: 19:56 |21/05/2019
Để thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, từ nay đến năm 2030 trọng điểm tập trung thực hiện là chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP). Việc thực hiện chương trình nhằm thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của các địa phương trong tỉnh thành các sản phẩm chất lượng, có giá trị gia tăng cao, có tem nhãn hàng hóa, được kiểm soát chất lượng, truy suất được nguồn gốc.
,
,
.
,
,
,
,