,
Cập nhật lúc: 08:31 |25/04/2014
Dự án hỗ trợ khoảng 3.000 đến 5.000 hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh áp dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp từ việc tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; tập huấn kỹ thuật, tiêu chuẩn, vận hành, bảo dưỡng công trình khí sinh học đến thủ tục lập hồ sơ vay vốn tín dụng xây dựng các công trình khí sinh học...
,
,
.
,
,
,
,