,
Cập nhật lúc: 08:23 |26/08/2015
Nhằm đánh giá việc triển khai, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong công tác bảo đảm trật tự ATGT tại các địa phương để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những mặt hạn chế, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự ATGT, Ban ATGT tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác bảo đảm trật tự ATGT ở các huyện, thành phố.
,
,
.
,
,
,
,