,
Cập nhật lúc: 08:35 |28/06/2016
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, Sở GTVT đã tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan, các phòng chức năng của các địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ GTVT, của tỉnh và Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong công tác bảo trì và bảo vệ hành lang ATGT đường bộ.
,
,
.
,
,
,
,