,
Cập nhật lúc: 07:51 |18/12/2014
Trong thời bình, ngành GTVT tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang hào hùng trong kháng chiến, không ngừng phấn đấu vươn lên thực hiện nhiệm vụ, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vừa khắc phục tình trạng lạc hậu, phát triển toàn diện hệ thống GTVT phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN...
,
,
.
,
,
,
,