,
Cập nhật lúc: 19:47 |18/07/2019
Ngày 12-7, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1441/QĐ-UBND điều chỉnh một số nội dung tại các Quyết định: số 701/QĐ-UBND ngày 3-4-2019 và số 1131/QĐ-UBND ngày 31-5-2019 quy định về chế độ tài chính hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.
,
,
.
,
,
,
,