,
Cập nhật lúc: 07:40 |29/07/2014
Quy chế mới được ban hành yêu cầu tất cả các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải được tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch.
,
,
.
,
,
,
,