,
Cập nhật lúc: 08:06 |17/12/2014
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư. Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam được giảm từ 10,5% xuống mức 9,6%/năm.
,
,
.
,
,
,
,