,
Cập nhật lúc: 10:29 |01/07/2015
Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13-4-2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa có hiệu lực từ 1-7-2015. Theo đó, ngoài hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành, địa phương sản xuất lúa còn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 1 triệu đồng/ha/năm...
,
,
.
,
,
,
,