,
Cập nhật lúc: 08:08 |02/01/2020
Nghị định 90/2019/NĐ-CP ban hành ngày 15-11-2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày 1-1-2020. Theo đó, từ ngày 1-1-2020, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150.000 đồng đến 240.000 đồng so với mức áp dụng năm 2019.
,
,
.
,
,
,
,