,
Cập nhật lúc: 18:26 |05/11/2019
Từ 5-11, có thể nộp thuế bất cứ lúc nào trong ngày: Ðây là nội dung Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế được Bộ Tài chính ban hành ngày 20-9-2019. Trong đó, đáng chú ý, Thông tư sửa đổi quy định về thời gian nộp hồ sơ, nộp thuế điện tử: Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày...
,
,
.
,
,
,
,