,
Cập nhật lúc: 08:23 |22/07/2014
Chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2014 gồm: 551 dự án với tổng diện tích 575,03ha, trong đó: 505,5ha đất nông nghiệp (có 419,46ha đất lúa); 65,21ha đất phi nông nghiệp và 4,32ha đất chưa sử dụng.
,
,
.
,
,
,
,