,
Cập nhật lúc: 08:17 |27/09/2016
Bộ VH, TT và DL vừa ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam. Mục đích của kế hoạch nhằm tạo bước chuyển biến căn bản trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ, vệ sinh môi trường trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch...
,
,
.
,
,
,
,