,
Cập nhật lúc: 07:57 |16/11/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ KH và CN và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.
,
,
.
,
,
,
,