,
Cập nhật lúc: 08:00 |09/01/2019
Bộ Y tế cho biết, Nghị định số 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 31-12-2018 có nhiều điểm mới.
,
,
.
,
,
,
,