,
Cập nhật lúc: 08:36 |28/08/2015
Ngày 9-6-2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12-4-2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-7-2015.
,
,
.
,
,
,
,