,
Cập nhật lúc: 08:01 |26/02/2021
Thời gian qua, công tác hỗ trợ pháp lý (HTPL) cho doanh nghiệp được các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện. Qua đó đã tạo thuận lợi cho việc thành lập và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
,
,
.
,
,
,
,