,
Cập nhật lúc: 08:23 |27/03/2017
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Ý Yên đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và coi đây là nội dung quan trọng khẳng định vai trò chất lượng hoạt động của HĐND. Nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề trọng tâm, được cử tri và nhân dân quan tâm...
,
,
.
,
,
,
,