,
Cập nhật lúc: 07:58 |26/11/2020
Năm 2020, Công an huyện Trực Ninh đã làm tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn, phát huy vai trò nòng cốt, nắm chắc tình hình, triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...
,
,
.
,
,
,
,