,
Cập nhật lúc: 08:55 |08/09/2014
Việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện KSND Thành phố Nam Định đã đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay, tạo hiệu quả thiết thực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo vệ an ninh trật tự, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
,
,
.
,
,
,
,