,
Cập nhật lúc: 08:49 |23/05/2016
Thời gian qua, công tác hòa giải ở Nghĩa Hưng đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả: Các tổ hòa giải đã được củng cố kiện toàn, hoạt động ngày càng đi vào nền nếp góp phần giữ vững an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư, vun đắp tình làng nghĩa xóm, từng bước hình thành ý thức sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật trong nhân dân.
,
,
.
,
,
,
,