,
Cập nhật lúc: 08:10 |09/11/2018
Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện "Ngày Pháp luật" (9-11) với nhiều mô hình hoạt động, tạo hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
,
,
.
,
,
,
,