,
Cập nhật lúc: 08:19 |13/01/2021
Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tỉnh đã có bước phát triển sâu rộng với nhiều mô hình sáng tạo, đa dạng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Để phong trào lan toả sâu rộng và phát huy hiệu quả thiết thực, các địa phương, đơn vị trong tỉnh thường xuyên chỉ đạo...
,
,
.
,
,
,
,