,
Cập nhật lúc: 08:32 |19/09/2017
Thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, những năm qua, hoạt động bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh được đổi mới, nâng cao chất lượng cả về hình thức tổ chức và hiệu quả hoạt động. Qua đó, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giao dịch pháp lý của các tổ chức, cá nhân và yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước của tỉnh.
,
,
.
,
,
,
,