,
Cập nhật lúc: 08:20 |17/03/2020
Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Xuân Trường luôn quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.
,
,
.
,
,
,
,