,
Cập nhật lúc: 07:37 |18/01/2018
Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Công an huyện Ý Yên đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công an tỉnh và Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
,
,
.
,
,
,
,