,
Cập nhật lúc: 08:14 |10/05/2019
Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Nam Định đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.
,
,
.
,
,
,
,