,
Cập nhật lúc: 09:05 |06/10/2015
Thực hiện chiến lược cải cách Tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Ban TVTU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự (THADS), những năm qua, Cục THADS tỉnh đã tăng cường các biện pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác THADS...
,
,
.
,
,
,
,