,
Cập nhật lúc: 07:36 |28/05/2015
Luật BVMT 2014 được xem là bước tiến quan trọng trong công tác BVMT nhờ đã thể chế hoá được chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời thể hiện tinh thần của Hiến pháp năm 2013 về quyền của mọi người dân được sống trong môi trường trong lành.
,
,
.
,
,
,
,