,
Cập nhật lúc: 08:39 |24/04/2015
Theo quy định tại Điều 140 Luật Thi hành án dân sự thì trong quá trình giải quyết thi hành án dân sự, các bên đương sự là người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự...
,
,
.
,
,
,
,