,
Cập nhật lúc: 08:52 |24/11/2017
Qua 10 năm thực hiện phong trào "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ" đã góp phần nâng cao nhận thức cho quần chúng trong việc thực hiện nhiệm vụ về ANTT; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân với cơ quan MTTQ, các thành viên. Thông qua mô hình, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở...
,
,
.
,
,
,
,