,
Cập nhật lúc: 07:50 |14/04/2016
Có thể khẳng định việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở ở huyện Hải Hậu đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động sức sáng tạo của nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần xây dựng và phát triển địa phương theo hướng ổn định, bền vững.
,
,
.
,
,
,
,