,
Cập nhật lúc: 06:09 |15/01/2020
Để thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua việc lồng ghép trong các hội nghị; tuyên truyền trên đài phát thanh và trên trang thông tin điện tử của huyện.
,
,
.
,
,
,
,