,
Cập nhật lúc: 09:26 |20/01/2017
Thời gian qua, hệ thống Thanh tra trong tỉnh đã triển khai nhiều cuộc thanh tra kiểm tra trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai; quản lý tài chính, ngân sách; việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và pháp luật về khiếu nại, tố cáo...
,
,
.
,
,
,
,