,
Cập nhật lúc: 08:45 |27/09/2016
Câu lạc bộ (CLB) nông dân với pháp luật là mô hình hoạt động tự nguyện của hội viên nông dân. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 34 CLB tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng tháng, hằng quý. Thông qua các CLB nông dân với pháp luật, nhận thức về pháp luật của hội viên nông dân và người dân ở các địa phương đã được nâng cao góp phần giữ vững ổn định ANCT-TTATXH tại các địa phương.
,
,
.
,
,
,
,