,
Cập nhật lúc: 08:14 |29/05/2020
Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã xây dựng nhiều mô hình tự quản trên từng lĩnh vực như: đảm bảo an ninh trật tự, giúp nhau phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần ổn định chính trị...
,
,
.
,
,
,
,