,
Cập nhật lúc: 09:05 |23/10/2017
Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện quan tâm chỉ đạo, huy động sự "vào cuộc" của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em phát triển toàn diện.
,
,
.
,
,
,
,