Chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013
Phong cách quần chúng, tính dân chủ và sự nêu gương
Cập nhật lúc08:36, Thứ Ba, 29/01/2013 (GMT+7)

Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Văn bản số 71-HD/BTGTW hướng dẫn việc học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.

Theo đó, năm 2013, cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn quốc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp. Từ chủ đề nêu trên, Ban Tuyên giáo Trung ương xác định: Cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên tập trung nghiên cứu, học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ cụ thể hằng ngày với nhân dân: Gần dân, vì dân, tôn trọng dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân tại địa phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Quy định những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp. Các tổ chức đảng xây dựng và thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương và thực hiện yêu cầu nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp./.

Theo qdnd.vn

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,