,
Cập nhật lúc: 07:23 |16/07/2019
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mong ước "xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Mong ước đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong Di chúc. Người nhấn mạnh: "Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".
,
,
.
,
,
,
,