,
Cập nhật lúc: 07:53 |21/06/2016
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự ủng hộ của nhân dân, kể từ ngày 21-6-1925, ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản Báo Thanh Niên - tờ báo khởi đầu cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, cho tới ngày nay, lực lượng báo chí cách mạng nước ta đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc ta...
,
,
.
,
,
,
,