,
Cập nhật lúc: 06:19 |26/05/2017
Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp HND trong tỉnh đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với thực hiện các phong trào thi đua như: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; Nông dân chung sức xây dựng NTM; Nông dân tham gia bảo vệ quốc phòng - an ninh…
,
,
.
,
,
,
,