,
Cập nhật lúc: 09:00 |27/07/2015
Trong 4 năm qua, cấp ủy các cấp của Đảng bộ huyện Giao Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó đã trở thành phong trào rộng khắp, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân...
,
,
.
,
,
,
,