,
Cập nhật lúc: 19:04 |17/01/2015
Trong bản Di chúc lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết nói về Đảng. Với trách nhiệm lớn lao và tầm nhìn chiến lược, Người đã viết những điều cơ bản và hết sức sâu sắc về xây dựng Đảng. Người nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, trách nhiệm cầm quyền và bản chất cách mạng của Đảng; vấn đề đoàn kết thống nhất trong Đảng...
,
,
.
,
,
,
,