,
Cập nhật lúc: 08:26 |18/05/2018
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 2 năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đạt nhiều kết quả tích cực.
,
,
.
,
,
,
,