,
Cập nhật lúc: 07:50 |17/05/2019
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng về lối sống giản dị và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Học và làm theo Bác, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội, góp phần quan trọng tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội...
,
,
.
,
,
,
,