Quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh
Cập nhật lúc08:18, Thứ Tư, 27/03/2019 (GMT+7)

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh (gọi tắt là Đảng uỷ Khối) có 73 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với gần 4.400 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy Khối luôn quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nông dân kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh trên lúa.
Cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nông dân kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh trên lúa.

Để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên, quần chúng ưu tú; phổ biến thông tin thời sự quốc tế, trong nước và của tỉnh cho đội ngũ báo cáo viên... Đặc biệt, trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đổi mới theo hướng tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản, những vấn đề mới, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, đồng thời chú trọng việc xây dựng chương trình hành động, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể, thiết thực. Với cách làm này đã giúp nâng cao nhận thức của cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm ở từng cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Điển hình như trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện chỉ thị, tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản và các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ nội dung, thời gian theo kế hoạch của tỉnh. Chỉ đạo cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW. Bên cạnh đó, quán triệt và thực hiện 4 nhiệm vụ đột phá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, xác định các nhiệm vụ mang tính đột phá trong quá trình thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung vào 3 nhiệm vụ: triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Từ đó cấp ủy, chính quyền ở một số cơ quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến đời sống của nhân dân như: vấn đề cải cách thủ tục hành chính, khiếu nại, tố cáo… góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có ý thức trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, gương mẫu trong thực hiện đạo đức công vụ và các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên cũng được Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ cơ sở kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy Khối hàng năm đã thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, các chức danh chủ chốt của Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt của cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai các bước theo quy trình, thủ tục, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định chỉ định bổ sung 4 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020; ban hành Quy định trách nhiệm, quyền hạn của đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phụ trách đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc. Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc làm tốt công tác phát triển đảng viên, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ gắn với sinh hoạt chuyên đề, trong sinh hoạt đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; 100% đảng viên trong đảng bộ được giới thiệu về giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX). Năm 2018, Đảng bộ Khối đã chuẩn y kết nạp 205 đảng viên; xét chuyển đảng viên chính thức cho 244 đảng viên dự bị; làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho 309 đảng viên, tiếp nhận đến sinh hoạt tại Đảng bộ 85 đảng viên; mở 3 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 295 quần chúng ưu tú; 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 238 đảng viên mới. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trung bình mỗi năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thực hiện từ 7 đến 10 cuộc kiểm tra, giám sát tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Nội dung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng... Qua đó đã phát hiện những thiếu sót, tồn tại trong lãnh đạo, quản lý, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, phát sinh trong các cơ quan, đơn vị; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các khuyết điểm, vi phạm, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Sau kiểm tra, giám sát, các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên vi phạm đã bị xử lý kỷ luật đúng quy định.

Với việc thực hiện các giải pháp thiết thực trong công tác xây dựng Đảng đã góp phần xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh. Qua đánh giá, phân loại chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng năm 2018, Đảng bộ Khối có 91,8% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành suất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; gần 99% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

 

,
,
.
,
,
,
,