Tác phẩm dự thi Giải báo chí "Búa liềm vàng"
Thực hiện Quy định 15 "Về đảng viên làm kinh tế tư nhân" - Kết quả và những vấn đề đặt ra (kỳ 3)
Cập nhật lúc08:29, Thứ Ba, 03/10/2017 (GMT+7)

(Tiếp theo kỳ trước)

III: Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm

Trên cơ sở Quy định số 15 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cấp uỷ Đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm tạo điều kiện để đảng viên làm kinh tế tư nhân; đồng thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt đến chi bộ, đảng viên. Tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức trong hệ thống chính trị, các đơn vị kinh tế, các loại hình doanh nghiệp và trong các tầng lớp nhân dân để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững chủ trương của Đảng là cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân. Chỉ đạo ban tổ chức cấp uỷ phối hợp với cấp uỷ cơ sở hướng dẫn, quản lý, tạo điều kiện cho đảng viên làm kinh tế tư nhân chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình để kịp thời tham mưu giải quyết những vướng mắc ở cơ sở; quan tâm tuyên truyền, biểu dương những cá nhân đảng viên làm kinh tế tư nhân điển hình trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Đồng chí Nguyễn Văn Tìm, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu cho biết: Huyện ủy Hải Hậu xác định việc đảng viên làm kinh tế tư nhân là vấn đề hệ trọng, liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, các cấp ủy Đảng ở Hải Hậu đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức và tổ chức nhiều biện pháp thực hiện nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân; quản lý và phát huy vai trò của đảng viên làm kinh tế tư nhân. Cùng với các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Huyện uỷ Hải Hậu đã chỉ đạo hệ thống báo cáo viên của Đảng, Đài phát thanh huyện tập trung tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng những cá nhân đảng viên làm kinh tế tư nhân tiêu biểu. Đội ngũ đảng viên hoạt động trong lĩnh vực kinh tế tư nhân luôn giữ vững phẩm chất, tư cách của người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ, là lực lượng nòng cốt trong các doanh nghiệp tư nhân. Qua 10 năm triển khai Quy định 15, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, lãnh đạo các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trong tỉnh được nâng lên. Nhất là các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp đã nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên trong sự phát triển của doanh nghiệp. Qua đó chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động người lao động chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền sự đúng đắn và cần thiết chủ trương của Đảng về đảng viên làm kinh tế tư nhân, về kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân có đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Hầu hết đảng viên làm kinh tế tư nhân đều xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong việc làm kinh tế, vừa phải thực hiện tốt các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, vừa phải thực hiện nghiêm quy định của Điều lệ Đảng, Quy định của Trung ương về đảng viên làm kinh tế tư nhân.

Đảng viên Nguyễn Thanh Ngung, xã Yên Lương (Ý Yên) là chủ trang trại làm kinh tế giỏi.
Đảng viên Nguyễn Thanh Ngung, xã Yên Lương (Ý Yên)
là chủ trang trại làm kinh tế giỏi.

Để thực hiện có hiệu quả Quy định số 15-QĐ/TW, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đảng viên làm kinh tế tư nhân. Nhận thức rõ tầm quan trọng của Quy định số 15-QĐ/TW, cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến tích cực về trách nhiệm, quyền hạn của đảng viên khi làm kinh tế tư nhân. Trong 10 năm qua, đã có nhiều đảng viên tham gia tổ chức quản lý, điều hành sản xuất, lao động, góp vốn trong các thành phần kinh tế, với các hình thức như: lao động cá thể, tiểu thương, tiểu chủ, thành lập các HTX, Cty CP, Cty TNHH, doanh nghiệp tư nhân… Đến nay, toàn tỉnh có 2.762 đảng viên tham gia trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước (chiếm khoảng 2,6% tổng số đảng viên trong tỉnh). Cụ thể, có 258 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân; 1.126 đảng viên trong Cty TNHH; 1.365 đảng viên trong Cty CP tư nhân; 21 đảng viên trong HTX... Ngoài ra, có gần 2.000 đảng viên tham gia làm kinh tế hộ cá thể, tiểu chủ… Các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, nhất là doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh cả về số lượng, quy mô và chất lượng, đã góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và đóng góp trong thu ngân sách của tỉnh. Năm 2008, toàn tỉnh có 2.480 doanh nghiệp ngoài Nhà nước thì đến nay đã tăng lên 6.235 doanh nghiệp, bao gồm: 875 doanh nghiệp tư nhân, 1.720 Cty CP, 1.504 Cty TNHH một thành viên, 2.135 Cty TNHH hai thành viên trở lên, 1 Cty hợp danh. Các doanh nghiệp tư nhân nói chung, doanh nghiệp tư nhân do đảng viên làm chủ nói riêng đã góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ của tỉnh liên tục phát triển, tăng trưởng cao (tăng từ 70,5% năm 2010 lên 76% năm 2015); đóng góp của khu vực kinh tế ngoài Nhà nước chiếm 80% trong tổng GRDP của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 3 khu công nghiệp đang hoạt động, tổng diện tích đất quy hoạch 590ha, tỷ lệ lấp đầy 74%; đến cuối năm 2015, có 170 dự án được cấp phép đầu tư vào các khu công nghiệp (144 dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký 8.186 tỷ đồng, 26 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 313 triệu USD), trong đó 127 dự án đã đi vào sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho 31.400 lao động. Các cụm công nghiệp được đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thu hút 459 dự án đầu tư với số vốn đăng ký 2.983 tỷ đồng, đã thực hiện 2.706 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 18.400 lao động. Toàn tỉnh có 113 làng nghề, trong đó có 74 nghề và làng nghề truyền thống (đã được công nhận) với 52 nghìn hộ tham gia sản xuất; hằng năm thu hút trên 13 vạn lao động nông thôn.

Đảng viên làm kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh luôn chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; luôn thể hiện tính tiền phong gương mẫu, ý thức trách nhiệm của người đảng viên. Một số cán bộ, đảng viên trước khi làm kinh tế tư nhân đã từng là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang nay nghỉ hưu, nghỉ mất sức, hoặc là bộ đội xuất ngũ, công an chuyển ngành, đã được Đảng và Nhà nước đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ nên họ hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp. Trong đó những đảng viên là chủ doanh nghiệp đã lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước và các chế độ, chính sách cho người lao động. Ngoài việc đóng góp đáng kể nguồn thu hằng năm vào ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động, nhiều doanh nghiệp cũng đã quan tâm và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; ủng hộ tích cực các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội; tích cực tham gia các cuộc vận động và các hoạt động nhân đạo, từ thiện, như: đóng góp xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới, tặng học bổng, thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo… Trong số đảng viên làm kinh tế tư nhân ở tỉnh ta (tính đến ngày 31-12-2016) chưa có đảng viên nào vi phạm Quy định số 15-QĐ/TW./.

(Còn nữa)
Bài và ảnh
: Việt Thắng

 

,
,
.
,
,
,
,