Tác phẩm dự thi Giải báo chí "Búa liềm vàng"
Những kinh nghiệm của Huyện ủy Hải Hậu trong lãnh đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Cập nhật lúc08:16, Thứ Hai, 09/10/2017 (GMT+7)

Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến hết năm 2014 huyện Hải Hậu có 536/546 xóm, tổ dân phố và 87% hộ gia đình đạt tiêu chí NTM; 35/35 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM. Ngày 23-6-2015 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 921/QĐ-TTg công nhận huyện Hải Hậu đạt chuẩn NTM năm 2015 - là huyện thứ 5 của cả nước, huyện đầu tiên có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM. Phát huy những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm huyện Hải Hậu đang tiếp tục lãnh đạo xây dựng NTM bền vững và phát triển.

Trên cơ sở các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng NTM, và căn cứ vào thực tiễn của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 04 ngày 17-3-2016 về việc đẩy mạnh xây dựng NTM bền vững và phát triển huyện Hải Hậu giai đoạn 2016-2020; ban hành 2 nghị quyết và 7 đề án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 phục vụ cho chương trình xây dựng NTM. Để chủ trương của Huyện ủy đi vào cuộc sống có hiệu quả, Huyện ủy tập trung chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn huyện xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch về duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020 với yêu cầu phải cụ thể, chi tiết, xác định rõ nguồn lực, đảm bảo tính khả thi, phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; xác định rõ những tiêu chí cần thực hiện kịp thời, những tiêu chí cần thực hiện theo lộ trình. Có cơ chế khuyến khích, động viên khen thưởng phù hợp và tích cực huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, của con em quê hương ở mọi miền đất nước cũng như ở nước ngoài, đặc biệt là động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện ban hành bộ tiêu chí xây dựng xã, thị trấn và xây dựng xóm, tổ dân phố NTM bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch triển khai chương trình đến năm 2020… Chương trình xây dựng NTM bền vững và phát triển đã được thực tiễn kiểm nghiệm, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các chương trình hành động, kế hoạch công tác của Huyện ủy, UBND huyện đều đáp ứng các yêu cầu: kịp thời; sát với thực tiễn địa phương; phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, nhất là nông dân; từng bước phát huy hiệu quả rõ rệt trong đời sống xã hội. Tất cả những yếu tố đó đã tác động mạnh mẽ trong quá trình xây dựng NTM bền vững và phát triển ở từng xóm, tổ dân phố, thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Xã nông thôn mới Hải Quang.
Xã nông thôn mới Hải Quang.

Một thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chương trình xây dựng NTM bền vững ở Hải Hậu là việc triển khai đồng thời, sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc chỉnh đốn xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với các yêu cầu quan trọng như đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên… Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” được tổ chức sâu rộng góp phần tích cực vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò làm chủ của nhân dân cũng được nhận thức rõ và thực hành tích cực trong xây dựng NTM ở Hải Hậu. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện Hải Hậu luôn luôn nêu cao và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ” trong các nội dung, kế hoạch hành động xây dựng NTM. Tăng cường tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ về ý nghĩa, vai trò của việc nâng cao chất lượng xây dựng NTM bền vững và phát triển, là việc làm thường xuyên liên tục, quyết tâm xây dựng Hải Hậu thành nông thôn kiểu mẫu. Phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đảm bảo tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận cao trong xã hội; phát huy nội lực, vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư; đặc biệt là sự tham gia trực tiếp của người dân trong đề ra lộ trình “xây dựng từ đồng về nhà, từ nhà ra xóm, từ xóm lên xã”, “xóm chịu trách nhiệm công việc của xóm, xã chịu trách nhiệm công việc của xã”; tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý công trình, xã chịu trách nhiệm các công trình của xã, xóm chịu trách nhiệm các công trình của xóm; phát huy tính chủ động để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM bền vững và phát triển trên địa bàn toàn huyện, nhằm nâng cao đời sống kinh tế văn hoá tinh thần của toàn dân. Để việc thực hiện xây dựng NTM phát triển bền vững đi đúng “quỹ đạo”, không bị lợi dụng, tạo cơ hội làm “hỏng” cán bộ, Huyện ủy Hải Hậu chủ trương tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia các đề án, các nhiệm vụ trong Chương trình xây dựng NTM; đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát ở cơ sở. Qua đó kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, hoặc tiếp thu những kiến nghị hợp lý từ cơ sở để đề xuất và kiến nghị cấp trên để kịp thời bổ sung, sửa đổi các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn hơn. Cấp xóm, cấp xã, cấp huyện mỗi năm tổ chức 2 lần sơ kết các đợt thi đua, đánh giá kết quả triển thực hiện, những việc đã làm được để phát huy và những mặt chưa được để rút kinh nghiệm và thực hiện trong những đợt thi đua tiếp theo.

Kết quả đã có 180/546 xóm, tổ dân phố đăng ký thực hiện và được công nhận xóm, tổ dân phố NTM bền vững và phát triển, đặc biệt thực hiện rất tốt nội dung nông thôn “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, có 441/546 xóm, tổ dân phố đạt “xóm, tổ dân phố văn hóa” theo tiêu chí của Bộ VH, TT và DL. Toàn huyện có 127/546 xóm, tổ dân phố không có người sinh con thứ 3. Có 541 xóm có nhà văn hóa, 69 cổng làng, 95% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Nhờ khơi dậy tinh thần làm chủ của nhân dân, năm 2016, trong số 90 tỷ 212 triệu đồng Hải Hậu huy động, được nhân dân đóng góp 12 tỷ 818 triệu đồng, ủng hộ trên 30 nghìn ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng, làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường dong ngõ xóm và hộ gia đình… Qua phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp” đã đầu tư nâng cấp 437km đường, 21 khu thể thao, làm mới 27km đường điện cao áp chiếu sáng dong xóm, trồng tổng số 200km đường hoa trên các tuyến đường, hội viên phụ nữ đảm nhận duy trì làm cỏ, thường xuyên chăm sóc, bảo vệ. Trồng mới 35 nghìn cây bóng mát, hình thành 457 nhóm phụ nữ tiết kiệm, hỗ trợ mua trên 1.000 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 79,5%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 34,5 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 5,82%... Toàn huyện phấn đấu đến năm 2019 có 100% xóm, tổ dân phố đạt tiêu chí “Xóm, tổ dân phố NTM bền vững và phát triển” và có 35/35 xã, thị trấn đạt chuẩn Bộ tiêu chí “Xã, thị trấn NTM bền vững và phát triển”; đến năm năm 2020 đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM bền vững và phát triển (NTM kiểu mẫu) giai đoạn 2016-2020.

Thực tiễn xây dựng NTM ở huyện Hải Hậu cho thấy, Huyện ủy Hải Hậu đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về xây dựng NTM bền vững và phát triển, tuyên truyền sâu rộng tới các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, nội dung, yêu cầu của chương trình xây dựng NTM, trách nhiệm, quyền lợi của người dân trong xây dựng NTM. Coi trọng và phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM nên đã tạo động lực mạnh mẽ, nhân dân được bàn bạc, quyết định, có cách làm hay sẽ rút ngắn thời gian đạt đích NTM. Coi trọng công tác tuyên truyền, dân vận, tập trung lãnh đạo để nhận thức đúng; tạo ra sự đồng thuận, thi đua sôi nổi trong nhân dân. Phát huy vai trò làm chủ phải có sự giám sát, quản lý, định hướng, đảm bảo ổn định tình hình nông thôn. Có sơ, tổng kết, nhân điển hình, từ đó khích lệ và thực hiện xây dựng NTM tốt hơn./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh

,
,
.
,
,
,
,