Tác phẩm dự thi Giải báo chí "Búa liềm vàng"
Chuyển biến trong công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Cập nhật lúc08:02, Thứ Hai, 11/09/2017 (GMT+7)

Thời gian qua, cùng với những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực cả về phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định tình hình chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân ở bộ phận “một cửa” phường Nguyễn Du (TP Nam Định).
Giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân ở bộ phận “một cửa” phường Nguyễn Du (TP Nam Định).

Để phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 1057-QĐ/TU về “Sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác nội chính và PCTN”; chỉ đạo xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan chức năng trong công tác nội chính, PCTN và triển khai kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020” với các giải pháp đồng bộ. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên tất cả các lĩnh vực; nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ... UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng và thực hiện các quy định, quy trình, thủ tục thời hạn giải quyết các công việc hành chính; niêm yết công khai, minh bạch bộ thủ tục hành chính các công việc tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu của cơ quan hành chính để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện; chỉ đạo, rà soát chuẩn hóa các quy trình, thủ tục, hồ sơ hành chính và công khai hóa để thực hiện tập trung vào các lĩnh vực đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, thủ tục hành chính, tư pháp, ngân hàng, chế độ chính sách… Thực hiện quy chế dân chủ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã công khai để cán bộ, công chức được biết về các lĩnh vực như: sử dụng ngân sách, công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công. UBND tỉnh đã giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành, các huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên tất cả các lĩnh vực; nhất là các lĩnh vực tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; trong huy động các khoản đóng góp của nhân dân, trong quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, tuyển dụng công chức, viên chức. Chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức tốt việc kê khai tài sản thu nhập hằng năm theo quy định. Năm 2016, toàn tỉnh đã có 9.548 người phải kê khai tài sản, thu nhập đã kê khai tài sản, thu nhập, đạt 100% số người phải kê khai. Bên cạnh đó, UBND tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa tham nhũng, từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã tiến hành 2.356 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Nội dung tập trung trên các lĩnh vực: quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai; quản lý tài chính, ngân sách; thanh, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực quản lý của các sở, ngành... Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện xử lý sai phạm về kinh tế 176 tỷ 850,92 triệu đồng; sai phạm về đất là 1.767.831,4m2; xử phạt vi phạm hành chính 48 tỷ 413,19 triệu đồng; xử lý trách nhiệm (hành chính) đối với 72 tập thể và 799 cá nhân. Chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra trách nhiệm về công tác PCTN của thủ trưởng các cấp, các ngành trong tỉnh. Qua thanh tra đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến pháp luật về PCTN chưa thường xuyên; hiệu quả thấp nên nhận thức về pháp luật PCTN của một bộ phận cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức còn hạn chế. Việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn tại một số đơn vị còn chưa phù hợp quy định. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về PCTN chưa nghiêm túc, chưa đúng hạn, chưa đầy đủ nội dung. Một số địa phương, đơn vị thực hiện kê khai tài sản, thu nhập còn chậm, đối tượng kê khai thiếu; chưa thực hiện đúng mẫu biểu kê khai; việc chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng đã được thực hiện tốt nhưng chưa nhiều… Đồng thời kiến nghị các địa phương, đơn vị khắc phục, góp phần phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCTN, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Đặc biệt, việc phát hiện, xử lý vụ việc tiêu cực tham nhũng đã được các cơ quan tiến hành tố tụng tích cực phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Từ năm 2016 đến nay, đã có 5 vụ án với 31 bị cáo liên quan đến tham nhũng được đưa ra xét xử. Điển hình như các vụ án: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của một số cán bộ ở xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh với 12 bị cáo, đã xử 4 bị cáo tù giam, bị cáo lĩnh án cao nhất là 36 tháng, 8 bị cáo phạt cải tạo không giam giữ. Vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của một số cán bộ ở xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh đã xử 3 bị cáo tù giam, trong đó 1 bị cáo lĩnh mức án cao nhất là 5 năm 6 tháng tù giam… Thành phố Nam Định là một trong những đơn vị làm tốt công tác phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng của tỉnh. Để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, Thành ủy, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban của thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch và chương trình hành động thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản của cấp trên về PCTN. Tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, các cấp của thành phố đã gắn công tác PCTN với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Thành ủy, UBND thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và coi đó là giải pháp quan trọng để phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong PCTN. Thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu khi có biểu hiện tham nhũng. Nhờ áp dụng các biện pháp đồng bộ trong đấu tranh PCTN và tinh thần kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, từ năm 2014 đến nay, thành phố không phát hiện vụ án tham nhũng nào xảy ra, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Cùng với đẩy mạnh công tác PCTN, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh cũng đã được cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể, các đơn vị, địa phương ngày càng có ý thức trách nhiệm cao hơn trong các hoạt động của mình. Kết quả từ đầu năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2017 với số tiền 104 tỷ 713 triệu đồng; tiết kiệm đầu tư xây dựng cơ bản đối với 24 công trình, hạng mục công trình; giảm vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản so với số đề nghị quyết toán là: 2 tỷ 531 triệu đồng; xử lý 47 xe ô tô dôi dư phục vụ công tác chung theo đúng quy định của Chính phủ...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền đối với công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kết hợp chặt chẽ giữa PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với việc tiếp tục cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt là tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Tổ chức kiện toàn các cơ quan, bộ phận, phòng, ban làm công tác PCTN trong tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương để có đủ điều kiện và năng lực tham mưu cho thủ trưởng các cấp, các ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về công tác PCTN, lãng phí. Chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; trong đó, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; tổ chức thực hiện tốt các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vụ án đã được xét xử. Tổ chức tiếp công dân và giải quyết kịp thời các tố cáo về tham nhũng, lãng phí của công dân theo quy định của pháp luật./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,