,
Cập nhật lúc: 08:23 |25/07/2014
Ngày 24-7-2014, Ban TVTU đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...
,
,
.
,
,
,
,