,
Cập nhật lúc: 08:25 |26/09/2016
Để làm tốt công tác dân vận, cùng với việc tập trung củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Huyện ủy Ý Yên chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tập trung làm tốt 3 mũi nhọn cơ bản là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đổi mới phương thức hoạt động...
,
,
.
,
,
,
,