,
Cập nhật lúc: 05:48 |03/03/2020
Trên địa bàn huyện Mỹ Lộc còn nhiều xã khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội như Mỹ Thuận, Mỹ Thịnh, Mỹ Hà, Mỹ Tiến... Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền tại 11 xã, thị trấn đều đang nỗ lực, xây dựng chiến lược phát triển của riêng mình nhằm góp phần đưa huyện Mỹ Lộc ngày càng phát triển; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025...
,
,
.
,
,
,
,