,
Cập nhật lúc: 08:20 |11/01/2019
Năm 2018, cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Qua đó, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng không ngừng được nâng lên...
,
,
.
,
,
,
,