,
Cập nhật lúc: 08:51 |07/11/2014
Sáng 6-11-2014, Ban TVTU tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC)".
,
,
.
,
,
,
,