,
Cập nhật lúc: 09:03 |06/12/2016
Những năm qua, Đảng ủy phường Bà Triệu luôn xác định tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân khai thác lợi thế của địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giữ vững ANTT góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.
,
,
.
,
,
,
,