,
Cập nhật lúc: 08:46 |03/12/2014
Ngày 25-11-2014, BCH Đảng bộ tỉnh họp thảo luận, cho ý kiến các nội dung: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển (VĐTPT) nguồn vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2014 và dự kiến phân bổ kế hoạch VĐTPT nguồn vốn NSNN năm 2015...
,
,
.
,
,
,
,