,
Cập nhật lúc: 08:04 |24/02/2017
Từ nhiều năm nay, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của Thành phố Nam Định được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, tạo được sự đồng thuận và tham gia đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
,
,
.
,
,
,
,