,
Cập nhật lúc: 08:05 |21/10/2014
Cùng với việc kiện toàn, quy hoạch, Huyện ủy Mỹ Lộc xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý từ huyện đến cơ sở có phẩm chất, năng lực, có bản lĩnh chính trị, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
,
,
.
,
,
,
,