,
Cập nhật lúc: 08:54 |05/08/2015
Có thể khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua, công tác cán bộ ở Đảng bộ huyện Xuân Trường đã có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
,
,
.
,
,
,
,