,
Cập nhật lúc: 07:36 |02/06/2020
Đảng bộ Hải Hậu có đông tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nhưng đã sớm hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở ngay từ giữa tháng 5-2020 bảo đảm chất lượng, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
,
,
.
,
,
,
,