,
Cập nhật lúc: 14:45 |09/01/2020
Trong những trang sử vàng 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân Nam Định vô cùng tự hào vì đã có nhiều đóng góp to lớn vào thành quả cách mạng chung của toàn dân tộc. Phát huy truyền thống văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương, Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà nguyện chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020...
,
,
.
,
,
,
,