,
Cập nhật lúc: 08:52 |19/07/2016
Trong những năm qua, công tác xây dựng TCCS Đảng đã được cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của của tổ chức Đảng, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
,
,
.
,
,
,
,