,
Cập nhật lúc: 08:06 |23/11/2020
Thời gian qua, Huyện ủy Xuân Trường đã tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đến nay, hệ thống chính trị của huyện ngày càng được củng cố; các TCCS Đảng hoạt động hiệu lực, hiệu quả; năng lực, sức chiến đấu được nâng cao góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
,
,
.
,
,
,
,