,
Cập nhật lúc: 07:47 |22/04/2014
Kỷ niệm Ngày sinh Lênin là dịp để chúng ta khẳng định giá trị trường tồn trong tư tưởng và sự nghiệp của Người; vai trò, ý nghĩa của những tư tưởng đó đối với phong trào cách mạng thế giới, cách mạng Việt Nam, sự kiên định của Đảng và nhân dân ta đi theo con đường của Lênin, đặc biệt là đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam.
,
,
.
,
,
,
,