,
Cập nhật lúc: 08:10 |13/05/2019
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ. Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII), một lần nữa Đảng ta khẳng định: "Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
,
,
.
,
,
,
,