,
Cập nhật lúc: 08:10 |14/11/2019
Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng đã tập trung chỉ đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
,
,
.
,
,
,
,