,
Cập nhật lúc: 19:57 |30/07/2016
Trong những năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng thường xuyên được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị và định hướng chỉ đạo của cấp ủy các cấp, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần tích cực vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội...
,
,
.
,
,
,
,