,
Cập nhật lúc: 07:51 |23/09/2020
Đảng bộ thành phố Nam Định hiện có 77 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 15 nghìn đảng viên. Những năm qua, cấp ủy các chi bộ Đảng trên địa bàn thành phố đã tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
,
,
.
,
,
,
,