,
Cập nhật lúc: 08:26 |05/02/2020
Trong năm 2019, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu, hướng dẫn, triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.
,
,
.
,
,
,
,