,
Cập nhật lúc: 07:22 |22/06/2016
Trong hai ngày 21 và 22-6-2016, tại Nhà văn hóa trung tâm 3-2, Thành phố Nam Định, Ban TVTU tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
,
,
.
,
,
,
,