,
Cập nhật lúc: 08:56 |22/05/2015
Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xúc động ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo Nam Định trân trọng giới thiệu bài Diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
,
,
.
,
,
,
,