,
Cập nhật lúc: 07:43 |17/09/2019
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những năm qua, công tác tự phê bình và phê bình đã được các cấp ủy trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, chú trọng nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
,
,
.
,
,
,
,