,
Cập nhật lúc: 08:29 |09/01/2017
Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã dạy: "Việc gì đúng với nguyện vọng của nhân dân thì được nhân dân ủng hộ và hăng hái đấu tranh và như vậy mới thật là một phong trào quần chúng" (Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Lao động Việt Nam, tháng 2-1951). Ý Đảng kết thành từ sự lắng nghe lòng dân.
,
,
.
,
,
,
,