,
Cập nhật lúc: 10:12 |29/06/2015
Thời gian qua, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 17-7-2014 của Ban TVTU và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
,
,
.
,
,
,
,