Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Cập nhật lúc07:56, Thứ Năm, 17/01/2013 (GMT+7)

Năm 2012, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh tiếp tục có bước phát triển sâu rộng, huy động cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở, góp phần giữ vững ANCT, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội.

Qua kết quả, nhiều mô hình phong trào đã phát huy vai trò tích cực của quần chúng nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được gắn với việc triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 29-10-2004 của Ban TVTU về việc “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo các tôn giáo”, phát huy sức mạnh, quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở tham gia phòng, chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở từng đơn vị, địa phương. Nhiều mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được lồng ghép, gắn với nâng cao chất lượng mô hình phong trào “Ba an toàn” về ANTT vùng đồng bào theo các tôn giáo và nâng cao chất lượng mô hình phong trào “Ba an toàn - nông nghiệp, nông dân, nông thôn an toàn” ở địa bàn thôn, xóm góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đặc biệt thời gian qua, mô hình “Tổ tuần tra nhân dân” đã được triển khai sâu rộng nhằm vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giải quyết địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT trong đó đã chọn 5 xã, thị trấn thực hiện điểm: Thị trấn Ngô Đồng (Giao Thuỷ), Thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng), xã Trung Đông (Trực Ninh), xã Xuân Ninh (Xuân Trường), xã Lộc Hoà (TP Nam Định). Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 219 tổ “Tuần tra nhân dân” nâng cao ý thức và vai trò của các chủ thể chủ động tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và kịp thời giải quyết các vụ việc nảy sinh ở cơ sở không để xảy ra phức tạp. Thông qua hoạt động của các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp đã cụ thể hoá đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ANTT tới quần chúng nhân dân, đồng thời giúp cho đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tổ chức vận động quần chúng và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào công tác giữ gìn ANTT.

Công an phường Phan Đình Phùng (TP Nam Định) phối hợp với bảo vệ dân phố tuần tra giữ gìn ANTT trên địa bàn. Ảnh: Thu Thuỷ
Công an phường Phan Đình Phùng (TP Nam Định) phối hợp với bảo vệ dân phố tuần tra giữ gìn ANTT trên địa bàn. Ảnh: Thu Thuỷ

Để các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đi vào chiều sâu và hoạt động có nền nếp, hiệu quả, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thì việc quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt phong trào là vấn đề thường xuyên được quan tâm chú trọng. Đến nay, lực lượng công an xã toàn tỉnh hiện có 5.129 đồng chí, hằng năm Công an tỉnh đều tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho trưởng, phó công an xã theo địa bàn, nội dung tập trung vào kiến thức nghiệp vụ, pháp luật và những chuyên đề nổi lên ở địa phương cần tập trung giải quyết như: Công tác đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, phòng chống ma tuý, an toàn giao thông…; Các huyện, thành phố mở các lớp tập huấn cho lực lượng công an viên thường trực và công an viên thôn, xóm theo từng cụm; một số đơn vị đã vận dụng sáng tạo việc tập huấn dưới hình thức hội thi công an xã giỏi, vừa kiểm tra kiến thức nghiệp vụ, pháp luật vận dụng vào thực tế, rèn luyện phong cách làm việc cho lực lượng công an xã, phát huy tốt vai trò nòng cốt, vận động tập hợp quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở.

Có thể nói, năm 2012 phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh tiếp tục có bước phát triển rộng khắp, đồng đều cả về bề rộng và chiều sâu đã khơi dậy được sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo thế trận an ninh liên hoàn, vững chắc, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong từng thôn, xóm, tổ nhân dân, từng cơ quan, doanh nghiệp trường học. Kết quả phân loại phong trào năm 2012, toàn tỉnh có 88,4% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Ba an toàn” về ANTT, 86% số thôn, xóm, tổ dân phố đạt loại khá, 85% xã, phường, thị trấn đạt loại khá; khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện có 84,5% cơ quan, đơn vị đạt loại khá; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, 96 xã, thị trấn xây dựng NTM đã triển khai hiệu quả mô hình “Ba an toàn - nông nghiệp, nông thôn, nông dân an toàn” (an toàn tài sản trong nông nghiệp, nông dân an toàn, nông thôn an toàn) ở địa bàn các thôn, xóm. Thông qua phong trào, quần chúng đã cung cấp cho cơ quan chức năng 1.157 nguồn tin trong đó có 825 tin có giá trị, trực tiếp tham gia xây dựng được 273 hòm thư tố giác tội phạm; phát hiện, ngăn chặn, thu hồi hàng trăm tài liệu có nội dung xấu… đồng thời qua phong trào, ngày càng có nhiều gương điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phát huy kết quả đạt được, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian tới tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TW ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới’. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27-4-2012 của Bộ Công an, Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22-10-2012 quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở tôn giáo đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Tập trung đẩy mạnh phong trào “Ba an toàn” về ANTT hướng tới tổ chức trao đổi kinh nghiệm mô hình phong trào “An toàn trường học” và nhân điển hình giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác ANTT (2003-2013). Vận động toàn dân tham gia chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Nâng cao hiệu quả tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Vận động nhân dân thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, kế hoạch tổng thể phòng chống ma tuý của Chính phủ, hưởng ứng Năm Văn hoá giao thông 2013. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các đoàn thể chính trị, xã hội và các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động “Tổ tuần tra nhân dân”, vai trò người có uy tín trong cộng đồng làm nòng cốt duy trì phong trào đồng thời nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, gắn với thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” do Thủ tướng Chính phủ phát động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân dân làm nền tảng đẩy mạnh các phong trào cách mạng và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ./.

Nguyễn Duy Tuyên (Công an tỉnh)

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,