,
Cập nhật lúc: 03:53 |07/03/2017
Trong quá trình lao động sản xuất, người lao động (NLĐ) có thể mắc các bệnh nghề nghiệp do làm việc trong môi trường lao động có các yếu tố độc hại, tác động không tốt tới sức khỏe, tinh thần, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, hiện nay việc phòng, tránh bệnh nghề nghiệp cho NLĐ vẫn chưa được các doanh nghiệp và chính NLĐ quan tâm đúng mức.
,
,
.
,
,
,
,