,
Cập nhật lúc: 07:39 |25/05/2017
Cải cách bộ máy hành chính Nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng quyết định hiệu quả của tiến trình cải cách hành chính ở mỗi địa phương, đơn vị. Thời gian qua, Thành phố Nam Định đã làm tốt công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch công tác...
,
,
.
,
,
,
,