,
Cập nhật lúc: 19:02 |01/06/2020
Thực hiện Chương trình công tác Ðoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2020, Ban Bí thư Trung ương Ðoàn triển khai kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác Ðoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2020.
,
,
.
,
,
,
,