,
Cập nhật lúc: 08:35 |21/11/2014
Đảng ta có nghị quyết chuyên đề về chiến lược biển, Chính phủ có chương trình, kế hoạch hành động, triển khai đầu tư, qua đó vừa phát triển kinh tế, vừa bảo đảm chủ quyền quốc gia trên biển, mang lại nhiều kết quả trong thời gian qua. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, so với yêu cầu, chúng ta cần nỗ lực, làm tốt hơn nữa trong đầu tư phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.
,
,
.
,
,
,
,