,
Cập nhật lúc: 07:52 |30/07/2014
Bộ GD và ĐT xác định, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, năm học 2014-2015, toàn ngành tập trung thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học; kết hợp đánh giá trong quá trình với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học.
,
,
.
,
,
,
,