Xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
Cập nhật lúc17:12, Thứ Hai, 26/10/2020 (GMT+7)

Thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25-6-2014 cùa Chính phủ quy định về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 09-10-2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sàn văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - 2021; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 11-5-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân", “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thử Ba - 2021.

Ngày 23-10-2020, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú ” trong Iĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Nam Định lần thứ Ba - 2021 đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho 7 cá nhân gồm:

STT

Họ và tên

Năm
sinh

Địa chỉ

Loại hình di sn văn hóa
phi vật thể đang nắm giữ

1

Vũ Thanh Bình

1989

Xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu

Tập quán xã hội và tín ngưỡng (Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt).

2

Hoàng Thị Duyên

1946

Phường Cửa Nam, TP. Nam Định

Tập quán xã hội và tín ngưỡng (Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt).

3

Phạm Văn Kiểm

1966

Xã Yên Phúc, huyện Ý Yên

Tập quán xã hội và tín ngưỡng (Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt).

4

Đỗ Thị Lai

1954

Xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường

Tập quán xã hội và tín ngưỡng (Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt).

5

Bùi Ngọc Lâm

1987

Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường

Tập quán xã hội và tín ngưỡng (Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt).

6

Nguyễn Thị Lý

1956

Thị trân Lâm, huyên Ý Yên

Nghệ thuật trình diễn dân gian (hát chèo, hát ca trù, hát xẩm).

7

Lưu Hải Trường

1971

Phường Trần Đăng Ninh,
TP. Nam Định

Tập quán xã hội và tín ngưỡng (Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt).

Theo quy định kết quả xét tặng của Hội đồng cấp tỉnh sẽ đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 15 ngày để lấy ý kiến nhân dân trước khi trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ.

PV


 

 


 

 

,
,
.
,
,
,
,