Ký kết chương trình phối hợp bảo vệ tài nguyên môi trường
Cập nhật lúc19:34, Chủ Nhật, 03/03/2019 (GMT+7)

Ngày 1-3, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp bảo vệ tài nguyên môi trường năm 2019 với một số cơ quan liên quan của tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cấp Trung ương về phối hợp triển khai công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký kết chương trình phối hợp bảo vệ tài nguyên và môi trường với các cơ quan, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Tỉnh Đoàn, Liên minh Hợp tác xã, Hội Cựu chiến binh và Ban đại diện tỉnh Hội Người cao tuổi. Năm 2018, chương trình phối hợp đã thực hiện hiệu quả các hoạt động thông tin, truyền thông, mít tinh, hội thảo, xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường… giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, từng bước thay đổi hành vi, hướng tới sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ và cải thiện môi trường; góp phần đắc lực giúp nhiều địa phương sớm hoàn thành tiêu chí môi trường và đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đoàn thể chính trị xã hội thống nhất ký kết tăng cường sự phối hợp trong các công tác: xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo vệ tài nguyên và môi trường. Trong đó, chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo vệ tài nguyên và môi trường kiểu mẫu hướng tới xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; duy trì, quản lý các công trình bảo vệ môi trường đã xây dựng. Hướng dẫn thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ tài nguyên và môi trường, trong đó tập trung hướng dẫn các huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới khẩn trương hoàn tất tiêu chí môi trường, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và tích cực duy trì, nâng cao chất lượng bảo vệ tài nguyên và môi trường theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; kiểm tra, giám sát liên ngành việc thực thi pháp luật bảo vệ môi trường của các cơ sở kinh doanh, sản xuất trên toàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy phạm pháp luật liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tài nguyên và Môi trường./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,