Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018
Cập nhật lúc08:30, Thứ Tư, 31/01/2018 (GMT+7)

Chiều ngày 30-1-2018, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2017, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh xây dựng chương trình công tác trọng tâm và thường kỳ của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đồng thời tham mưu giúp lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các chương trình công tác đã đề ra. Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, UBND cấp huyện thực hiện đúng chương trình công tác. Tổ chức thu thập thông tin, nắm vững thực tế để làm tốt công tác tham mưu tổng hợp, trực tiếp giúp lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết công việc kịp thời, có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh; đảm bảo chế độ thông tin báo cáo hằng ngày, tuần, quý, năm đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng các báo cáo, đề án, chuyên đề, chương trình, tờ trình, kế hoạch triển khai để trình kỳ họp thứ 4, thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo đánh giá 1 năm thực hiện 4 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; xây dựng chương trình hành động và các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Trong năm, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành gần 8.000 văn bản các loại đảm bảo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đúng thể thức, nội dung, thẩm quyền theo quy định. Văn phòng UBND tỉnh cũng đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ của chủ tịch, các phó chủ tịch và các bộ, ngành giao. Tổ chức, phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ, hằng tháng đúng pháp luật; tham mưu giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh…

Năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh bám sát chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của UBND tỉnh, chủ động rà soát, tổng hợp, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chương trình công tác năm 2018 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ sát, đúng với chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND và tình hình thực tế của tỉnh. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, theo dõi sát và thường xuyên đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được các bộ, ngành Trung ương giao và các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh. Quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định tài chính, đảm bảo phục vụ chu đáo, kịp thời cho hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Coi trọng công tác thi đua, khen thưởng; thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tổ chức đăng ký thi đua giữa các cá nhân với đơn vị và từng đơn vị với cơ quan; thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng đúng luật, công bằng, công khai, dân chủ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2017 của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, giúp việc; nâng cao chất lượng công tác kiểm soát văn bản, hạn chế thấp nhất sai sót; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh./.

Thanh Tuấn

 

,
,
.
,
,
,
,