Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Cập nhật lúc08:17, Thứ Ba, 05/09/2017 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 8-8-2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, UBND tỉnh đã có Công văn số 741/UBND-VP3 yêu cầu các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện có rừng tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

UBND tỉnh giao Sở NN và PTNT chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định phân công, phân cấp và giao trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu chính quyền cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 2-8-2012 của Thủ tướng Chính phủ (giao rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất lâm nghiệp cho Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và trách nhiệm bảo vệ rừng của chủ rừng và lực lượng kiểm lâm). Chủ trì tham mưu lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng hằng năm. Chú trọng trồng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển theo Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22-1-2015. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 gắn với điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, đảm bảo quản lý rừng bền vững và phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện có rừng tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 6-6-2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt phải nghiêm túc, tránh hình thức. UBND các huyện có rừng thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định của Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg. Chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND các xã tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn. Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý đất lâm nghiệp; phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm về đất lâm nghiệp trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 119/2016/NĐ-CP ngày 23-8-2016 của Chính phủ. Kiên quyết xử lý và thu hồi những diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ bờ biển, hành lang bảo vệ đê, diện tích đất đã được quy hoạch để phát triển rừng ven biển đang bị lấn chiếm, sử dụng hoặc chuyển đổi sai mục đích. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng và phối hợp giám sát việc thực hiện ở các cấp, ngành.

Yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các huyện có rừng định kỳ 6 tháng (trước ngày 10-6) và hằng năm (trước ngày 10-12) báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Sở NN và PTNT. Giao Sở NN và PTNT chủ động tham mưu việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, Nghị quyết số 71/NQ-CP và thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện./.

Thanh Thuý

,
,
.
,
,
,
,