Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh họp kiểm điểm hoạt động và hoàn thiện báo cáo nhiệm kỳ 2005-2010
Cập nhật lúc08:23, Thứ Hai, 17/12/2012 (GMT+7)

Ngày 15-12-2012, Ban chấp hành (BCH) Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh đã tổ chức họp kiểm điểm hoạt động và tham gia đóng góp ý kiến, bổ sung, hoàn thiện báo cáo nhiệm kỳ 2005-2010.

Nhiệm kỳ qua, BCH Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh đã tập trung kiện toàn tổ chức và lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển, thành lập các hội thành viên. Đến nay, Liên hiệp Hội đã có 13 hội thành viên, thường xuyên phối hợp, tư vấn hỗ trợ nhau trong nhiều hoạt động. BCH Liên hiệp Hội đã tập trung thực hiện thành công nhiều hoạt động, từng bước khẳng định vai trò, thế mạnh của tổ chức Liên hiệp Hội như: phối hợp liên ngành tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, tham gia các hoạt động, hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc do Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức; tổ chức các lớp tập huấn, định hướng thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, BCH Liên hiệp Hội còn chưa xây dựng được chương trình hoạt động toàn khoá và chiến lược phát triển nên chưa chủ động trong các hoạt động. Số lượng uỷ viên BCH đông nhưng mang nặng tính cơ cấu hình thức, phần lớn đều hoạt động kiêm nhiệm, nên nhiều uỷ viên chưa dành thời gian tham gia công tác chỉ đạo, điều hành; chưa quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo kế cận. Việc phân công trách nhiệm cụ thể cho từng uỷ viên BCH chưa rõ ràng vì vậy một số uỷ viên chỉ tham dự một vài cuộc họp trong suốt nhiệm kỳ… Tại cuộc họp, các uỷ viên BCH Liên hiệp Hội đã nghiêm túc nhìn nhận những yếu kém, khuyết điểm còn tồn tại trong nhiệm kỳ qua và đóng góp ý kiến điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện dự thảo báo cáo nhiệm kỳ 2005-2010, xây dựng phương hướng, mục tiêu hoạt động của Liên hiệp Hội nhiệm kỳ tới theo hướng bám sát chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thực tế của tỉnh nhằm đưa ra những hoạt động phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Thúy Vy

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,