,
Cập nhật lúc: 14:48 |01/09/2015
Sáng ngày 1-9-2015, Ban TVTU đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới".
,
,
.
,
,
,
,