,
Cập nhật lúc: 16:49 |22/03/2019
Bám sát chủ đề thi đua do UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh phát động, Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp xác định chủ đề thi đua năm 2019 là: Đoàn kết, chủ động, sáng tạo. Chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao với 5 nội dung trọng tâm...
,
,
.
,
,
,
,