,
Cập nhật lúc: 08:28 |30/05/2016
Để đảm bảo cho ngày bầu cử thêm đại biểu HĐND xã đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và bầu đủ số lượng, Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu các địa phương phải bầu cử thêm đại biểu HĐND xã làm tốt công tác tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về bầu cử, tổ chức mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên...
,
,
.
,
,
,
,