,
Cập nhật lúc: 08:27 |02/12/2016
Ngày 30-11-2016, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã tổ chức hội nghị lần thứ 9 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016, phương án phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017...
,
,
.
,
,
,
,