Trường Chinh - Một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam
Trường Chinh - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng và nhân dân ta (kỳ 10)
Cập nhật lúc06:15, Thứ Ba, 18/12/2018 (GMT+7)

Hồng Long

(tiếp theo)

Tại Đại hội III của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (12-1971), ở thời điểm đế quốc Mỹ đang ra sức thực hiện những thủ đoạn tàn bạo nhất hòng khuất phục nhân dân ta, Trường Chinh thay mặt Đảng đọc bài Về công tác Mặt trận hiện nay nêu lên những vấn đề lý luận cơ bản và nóng bỏng của công tác mặt trận, xây dựng mặt trận và đẩy mạnh hoạt động của mặt trận. Mở đầu bài phát biểu của mình, bằng những câu ngắn gọn, súc tích, cuốn hút mọi người về vị trí chân thực của mặt trận nói chung trong lịch sử vận động cách mạng nước ta cũng như của Mặt trận Tổ quốc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc đối đầu với thế lực hung bạo nhất của thế giới hiện đại: "Đại hội Mặt trận lần này họp 41 năm sau khi Hồ Chủ tịch thành lập Đảng tiên phong của cách mạng Việt Nam (Đảng Cộng sản Đông Dương) và Mặt trận thống nhất phản đế Việt Nam (Hội phản đế đồng minh) và 30 năm sau khi Người thành lập Mặt trận Việt Minh. Suốt đời, Hồ Chủ tịch chiến đấu vì độc lập và thống nhất của Tổ quốc, nhưng Người đã qua đời trước khi nhìn thấy miền Nam nước ta được giải phóng hoàn toàn và Tổ quốc ta được thống nhất. Vô cùng thương tiếc và biết ơn Người, chúng ta nguyện ra sức phấn đấu để thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người và kế tục sự nghiệp vĩ đại của Người".

Đồng chí Trường Chinh thăm và trồng cây lưu niệm tại khu vực Đền thờ các Vua Hùng ở Vĩnh Phú, ngày 9-5-1971.
Đồng chí Trường Chinh thăm và trồng cây lưu niệm tại khu vực Đền thờ các Vua Hùng ở Vĩnh Phú, ngày 9-5-1971.

Hướng vào chủ đề "Động viên và đoàn kết mọi lực lượng chống Mỹ trong nước và trên thế giới để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược", ông đã nêu bật luận điểm xuất sắc về ba tầng mặt trận: "Mặt trận dân tộc thống nhất chống Mỹ ở Việt Nam, mặt trận thống nhất chống Mỹ của các dân tộc Đông Dương, và mặt trận của nhân dân thế giới chống đế quốc Mỹ, bảo vệ độc lập dân tộc và hòa bình, đó là ba tầng mặt trận bao vây và chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Lập được ba tầng mặt trận như thế thì giặc Mỹ bị vây hãm chặt trong muôn trùng lưới thép, nhất định không tránh khỏi bị thất bại hoàn toàn".

Về vai trò và tính chất của mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ông phân tích về những biến đổi của xã hội miền Bắc, nêu bật nét tiêu biểu là "nền kinh tế mới, chế độ chính trị mới đang từng bước được xây dựng và phát triển", nêu bật những yếu tố mới của mặt trận về cơ sở và thành phần (mặt trận của những người lao động chân tay và trí óc), về tính chất của mặt trận (mặt trận yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội), về nội dung công tác của mặt trận (củng cố chính quyền, cải tạo quan hệ sản xuất, làm cách mạng tư tưởng và văn hóa, đào tạo và bồi dưỡng con người mới xã hội chủ nghĩa), mặt trận dân tộc thống nhất là một tổ chức vừa có tính chất liên hiệp giai cấp, vừa có tính chất quần chúng.

Về phương thức công tác của mặt trận, ông nêu vấn đề: "Trong những năm gần đây do thành phần, tính chất và nội dung công tác của mặt trận có những biến đổi sâu sắc, tính liên hợp và tính quần chúng trong mặt trận mang nội dung mới. Sự nhất trí trong mặt trận ngày càng tăng, cho nên phương thức công tác của mặt trận tuy về cơ bản vẫn theo 5 nguyên tắc trước đây (thương lượng, dân chủ, thống nhất hành động, tôn trọng lẫn nhau và chân thành hợp tác, giúp nhau cùng tiến bộ) nhưng tinh thần và nội dung của những nguyên tắc đó cần được phát triển, bổ sung cho thích hợp với tình hình mới. Tôi đề nghị chúng ta cần phân tích và nghiên cứu những đổi mới trong bản thân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ đó rút ra những kết luận cho công tác thực tiễn của mặt trận. Làm được như vậy, phương thức hành động của mặt trận từ nay về sau sẽ được sáng tỏ, cụ thể và thiết thực hơn".

Trả lời một số thành viên của mặt trận cho biết một số cán bộ và cấp bộ Đảng chưa coi trọng công tác mặt trận, các cấp ủy Đảng ở địa phương nói chung thường không chỉ đạo sát và ít quan tâm đến công tác của mặt trận, có tư tưởng coi nhẹ mặt trận và công tác mặt trận, ông giải thích rõ: "Đảng nhận định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, Đảng đề ra đường lối, chính sách đúng đắn cho quần chúng theo, đó là điều quan trọng nhất để bảo đảm thắng lợi cho cách mạng. Nhưng quần chúng có tự giác, tự nguyện hăng hái tham gia làm cách mạng thì cách mạng mới thành công được. Trong quá trình thực hiện, Đảng lắng nghe ý kiến quần chúng, học tập kinh nghiệm sáng tạo của quần chúng, kiểm nghiệm đường lối, chính sách và khẩu hiệu của mình, do đó mà kịp thời bổ sung những chỗ không chính xác, phát triển và nâng cao tính khoa học của đường lối, chính sách của Đảng. Cuộc sống phát triển không ngừng, phong trào cách mạng luôn luôn đổi mới. Hơn nữa, một đảng cách mạng già dặn nhất cũng không thể hoàn toàn tránh được chủ quan trong một lúc nào đó".

Sau thắng lợi vĩ đại 30-4-1975, Hội nghị Trung ương lần thứ 24 Khóa III (9-1975) khẳng định "cách mạng Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn mới: từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, từ một nửa nước bị chủ nghĩa thực dân mới chia cắt và thống trị sang cả nước độc lập và thống nhất, từ hai nhiệm vụ chiến lược, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, sang một nhiệm vụ chiến lược là làm cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước". Bộ Chính trị triệu tập hội nghị cán bộ (7-10-1975) và phân công Trường Chinh nói chuyện với hội nghị "Về nhiệm vụ công tác tư tưởng và văn hóa trong giai đoạn mới". Ông phân tích về những vấn đề cơ bản của Hội nghị Trung ương, về nội dung của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa và nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Ông nói: "Với thắng lợi vĩ đại mùa xuân năm nay, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã thắng ở miền Nam và làn sóng cách mạng xã hội chủ nghĩa đang lan tràn ra khắp nước. Thắng lợi đó đã mở đường cho nhân dân ta tiến lên xây dựng ổn định một đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần tích cực hơn nữa vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

 (còn nữa)

 

,
,
.
,
,
,
,