Trường Chinh - Một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam
Đồng chí Trường Chinh - Nhà yêu nước lớn, nhà lý luận, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta (kỳ 4)
Cập nhật lúc06:46, Thứ Năm, 24/05/2018 (GMT+7)

Nguyễn Duy Quý

(tiếp theo)

    Nghiên cứu sâu sắc học thuyết của Mác, đồng chí Trường Chinh chỉ rõ: "Các Mác là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời đại chúng ta, Người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học, Người thầy vĩ đại và vị lãnh tụ vĩ đại nhất của giai cấp vô sản thế giới”. Đồng chí Trường Chinh cho rằng, giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác thể hiện ở chỗ: "đã giải đáp kịp thời và chính xác những vấn đề lớn của thời đại mà loài người tiến bộ đã đề ra". Như vậy, những vấn đề lớn chính là những vấn đề chung mang tính tổng quát, còn những vấn đề cụ thể ở từng nước, từng nơi lại đòi hỏi Đảng Cộng sản ở đó giải đáp. Chính vì vậy, chủ nghĩa Mác là kim chỉ nam cho hành động của các nhà cách mạng mà không phải là những công thức xơ cứng, giáo điều. Sức sống vĩ đại của chủ nghĩa Mác là luôn gắn lý luận với thực tiễn, coi thực tiễn là cơ sở của lý luận và là tiêu chuẩn của chân lý.

    Đồng chí cũng đánh giá cao những cống hiến vĩ đại của Lênin đối với giai cấp vô sản và các lực lượng cách mạng. Lênin đã phát triển chủ nghĩa Mác một cách sáng tạo trong thời kỳ mà chủ nghĩa tư bản đã phát triển thành chủ nghĩa đế quốc, vì vậy khẩu hiệu nổi tiếng của Các Mác và Ph. Ăngghen: "Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại" đã được Lênin phát triển thành khẩu hiệu: "Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại".

    Với sự khâm phục và biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghiên cứu kỹ tư tưởng của Người, đồng chí Trường Chinh đã có bài viết rất sâu sắc và cảm động về Người dưới nhan đề Hồ Chủ tịch - Lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, trong đó, đồng chí khẳng định: "Trong lịch sử các dân tộc, có những vĩ nhân mà thân thế và sự nghiệp gắn liền với một giai đoạn lịch sử vẻ vang của nước mình. Những người đó thường tiêu biểu cho những đức tính cao quý nhất của dân tộc mình, suốt đời đấu tranh cho tự do và hạnh phúc của nhân dân và lời nói, việc làm đều thể hiện những nguyện vọng tha thiết nhất và ý chí kiên cường nhất của dân tộc. Hồ Chủ tịch chính là một người như thế".

    Cũng trong bài viết quan trọng này, trên cơ sở trình bày về cuộc đời hoạt động và đường lối cách mạng đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh nêu lên những đóng góp lớn lao của Người đối với đất nước như: Là người Việt Nam đầu tiên tìm ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam, đã xây dựng nên chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước ta. Lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xuất phát từ chủ nghĩa Mác-Lênin được vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, là lý luận cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, là độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, là cách mạng Việt Nam gắn với cách mạng thế giới...

    Đồng chí Trường Chinh đã tiếp thu sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên với việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong bài viết Hồ Chủ tịch - Lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, đồng chí đã nhấn mạnh những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi", hoặc: "Nếu dân đói, rét, dốt, bệnh tật thì chính sách của ta dù có hay mấy cũng không thực hiện được", vì vậy "Cán bộ đảng và chính quyền, từ trên xuống dưới đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân". Đồng chí Trường Chinh là người đồng chí, người cộng sự thân thiết và là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Trong cuộc đời hoạt động rất sôi nổi của mình, đồng chí Trường Chinh có nhiều đóng góp xuất sắc vào kho tàng lý luận của Đảng. Đó là lý luận về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chính đồng chí, trong tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi viết năm 1947 đã nêu lên khái niệm về Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Đồng chí cho rằng, Việt Nam tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong hoàn cảnh một nước thuộc địa nửa phong kiến, nông nghiệp chiếm đại bộ phận trong cơ cấu của nền kinh tế quốc dân. Nông dân lại bị thực dân, tư bản và phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề. Vì vậy, ở Việt Nam có hai mâu thuẫn cơ bản cần giải quyết, đó là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân cướp nước và mâu thuẫn giữa quần chúng nhân dân đông đảo, chủ yếu là nông dân với giai cấp địa chủ, phong kiến. Trong hai mâu thuẫn cơ bản trên, mâu thuẫn chủ yếu cần tập trung lực lượng giải quyết là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với bè lũ đế quốc, thực dân và tay sai bán nước... Để giải quyết hai mâu thuẫn cơ bản nêu trên, cần có lực lượng cách mạng gồm: giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản và tư sản dân tộc, chủ yếu là giai cấp công nhân và giai cấp nông dân... Thấu suốt quan điểm đoàn kết toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh cho rằng, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân muốn thắng lợi, phải lập được Mặt trận dân tộc thống nhất, bao gồm các giai cấp, các dân tộc, các đảng phái dân chủ, các đoàn thể chính trị, xã hội và tôn giáo yêu nước, các nhân sĩ dân chủ và nhân sĩ yêu nước, lấy liên minh công nông làm cơ sở đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

(còn nữa)

,
,
.
,
,
,
,