LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH (1975-2005)
Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong những năm đầu thế kỷ XXI (2001-2005) - Kỳ 20
Cập nhật lúc05:40, Thứ Năm, 06/07/2017 (GMT+7)

(Tiếp theo và hết)

    Đại hội đã thảo luận và đề ra các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2010 là: Tốc độ tăng trưởng GDP 11-12%/năm, GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 11-12 triệu đồng. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,95%/năm; tổng sản lượng lương thực bình quân đạt 950 ngàn tấn/năm, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 110 ngàn tấn/năm. Giá trị thu được trên 1 ha canh tác là 42 triệu đồng/năm. Giá trị sản xuất ngành thuỷ sản tăng 15%/năm. Năm 2010, sản lượng thuỷ, hải sản đạt 100 ngàn tấn, trong đó khai thác 40.000 tấn, nuôi trồng 60.000 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 25%/năm, trong đó: công nghiệp Trung ương tăng 17- 18%/năm; công nghiệp địa phương tăng 26-27%/năm. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 9-10%/năm. Tổng giá trị hàng xuất khẩu năm 2010 đạt 220-230 triệu USD trong đó địa phương quản lý 145 triệu USD. Tổng thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn tỉnh năm 2010 đạt 1.000 tỷ đồng trở lên. Cơ cấu kinh tế đến năm 2010: nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 30,6%; công nghiệp - xây dựng chiếm 36%; dịch vụ chiếm 33,4%. Phát triển toàn diện văn hoá xã hội, giảm tỷ suất sinh 0,25%/năm, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,85%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn dưới 15%, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 6% (theo tiêu chuẩn năm 2005), tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45%. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, tạo sự chuyển biến tốt hơn về trật an toàn xã hội. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính và đổi mới công tác vận động quần chúng. Phấn đấu 90% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, 85% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 80% chính quyền cơ sở và 85% tổ chức đoàn thể nhân dân đạt vững mạnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XVII, tháng 11-2005.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XVII, tháng 11-2005.

    Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII gồm 49 đồng chí. Ngày 24-11-2005, Ban Chấp hành Đảng tỉnh khoá XVII họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Chu Văn Đạt được bầu là Bí thư Tỉnh uỷ. Đồng chí Phạm Hồng Hà được bầu là Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Minh Oanh được bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

    Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XVII tạo nên sức mạnh tổng hợp để Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng quê hương Nam Định ngày càng giàu mạnh, văn minh.

    Qua 5 năm (2001-2005), Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đạt được những thành quả hết sức quan trọng. Chín chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội XVI đề ra đều đạt và vượt, trong đó có một số chỉ tiêu vượt mức cao như: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 7,6%/năm. Về giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 20,4%/năm. Về giáo dục, đào tạo, trong 10 năm liền, tỉnh là một trong những đơn vị xuất sắc dẫn đầu cả nước. Kinh tế có bước tăng trưởng khá: Nông nghiệp tiếp tục chuyển sang sản xuất hàng hoá; công nghiệp có tốc độ phát triển nhanh, đặc biệt là công nghiệp địa phương, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển. Cơ cấu kinh tế nói chung và trong từng ngành bước đầu có sự chuyển dịch tích cực; cơ cấu lao động chuyển đổi phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần lao động nông nghiệp, tăng dần lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Đảng bộ tỉnh đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều công trình lớn, trọng điểm được khởi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng, bao gồm hạ tầng giao thông vận tải, điện lực, thuỷ lợi, bưu chính viễn thông, các công trình phúc lợi xã hội... tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Diện mạo đô thị và nông thôn thay đổi nhanh theo hướng văn minh, hiện đại. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được chăm lo phát triển. Sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và công tác dân số, gia đình, trẻ em đạt được kết quả khá tốt. Các chính sách xã hội được quan tâm giải quyết, số hộ nghèo giảm nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng được tăng cường. An ninh nông thôn trong những năm 2000-2002 ở huyện Giao Thuỷ và một số nơi diễn biến phức tạp, đã được tỉnh tập trung chỉ đạo, giải quyết, với các biện pháp đồng bộ kiên quyết, nên tình hình đã ổn định. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được coi trọng, tạo sự ổn định và thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đảng viên và nhân dân. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã đoàn kết kiên quyết đổi mới trong xây dựng đảng và trong lãnh đạc khắc phục an ninh nông thôn; mạnh dạn đề ra các chương trình, tổ chức chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác, tranh thủ được sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương, Chính phủ, sự giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương. Chương trình cải cách hành chính đạt được những kết quả tích cực. Hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp được nâng lên một bước. Mặt trận Tổ quổc và các đoàn thể nhân dân từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

    Tuy nhiên, Nam Định vẫn còn là một tỉnh nghèo thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với cả nước; tuy kinh tế đã có tốc độ tăng trưởng khá nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chưa cao, hoạt động du lịch chưa đạt mục tiêu đề ra; thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đạt thấp, chưa phát huy mạnh tiềm năng về kinh tế biển. Một số vấn đề bức xúc chưa được giải quyết dứt điểm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của một số địa phương còn hạn chế, tính tiền phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đề cao.

    Với tinh thần cầu thị, đánh giá đúng những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém là cơ sở để Đảng bộ tỉnh xác định rõ trách nhiệm, tiếp tục lãnh đạo nhân dân Nam Định đoàn kết, phát huy tiềm năng, lợi thế, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị của toàn dân, huy động và khai thác có hiệu quả các nguồn lực, quyết tâm xây dựng Nam Định thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, phấn đấu trở thành trung tâm của vùng nam đồng bằng sông Hồng./.

,
,
.
,
,
,
,