LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH (1975-2005)
Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong những năm đầu thế kỷ XXI (2001-2005) - Kỳ 2
Cập nhật lúc06:23, Thứ Năm, 04/05/2017 (GMT+7)

(Tiếp theo)

    Ngày 14-5-2001, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp Hội nghị lần thứ 2, xây dựng, bổ sung quy chế làm việc và thông qua Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI (nhiệm kỳ 2001-2005). Trên cơ sở các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Chương trình công tác toàn khoá, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng các chương trình công tác trọng tâm toàn khoá, gồm:

    Chương trình phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn mới.

    Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc các thành phần kinh tế gắn với phát triển đô thị theo hướng hiện đại hoá.

    Chương trình phát triển kinh tế biển.

    Chương trình đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

    Chương trình một số vấn đề cần tập trung trong công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

    Chương trình giải quyết một số vấn đề bức xúc trong lĩnh vực văn hoá, xã hội.

    Trên lĩnh vực nông nghiệp, từ ngày 11 đến ngày 14-7-2001, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 đã thông qua Chương trình phát triển nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới thời kỳ 2001-2005. Chương trình tập trung vào 4 nội dung cơ bản là: sản xuất lúa hàng hoá giá trị cao phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu và một số cây trồng có giá trị kinh tế cao nhằm tăng thu nhập trên mỗi đơn vị diện tích; phát triển chăn nuôi lợn có tỷ lệ nạc cao và lợn sữa phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu; đẩy mạnh trồng rừng phòng hộ, trồng cây phân tán; tiếp tục đổi mới hợp tác xã theo luật và xây dựng nông thôn mới.

    Thực hiện những nội dung trên, Tỉnh ủy đề ra 6 giải pháp là: Làm chuyển biến nhận thức của các cấp, các ngành, thay đổi tập quán, thói quen canh tác của bà con nông dân, phù hợp với yêu cầu của nền sản xuất nông nghiệp hàng hoá; tiến hành quy hoạch đồng ruộng, dồn điền đổi thửa, kiên cố hoá kênh mương phục vụ sản xuất có hiệu quả; thực hiện tốt việc bảo quản, chế biến nông sản, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nhất là công nghệ sinh học nhằm phát triển mạnh mẽ sản xuất, tìm kiếm thị trường để tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục xây dựng, đổi mới công tác quản lý hợp tác xã theo luật, tăng cường chức năng dịch vụ phục vụ sản xuất; tăng cường đào tạo cán bộ có đủ khả năng đảm đương các nội dung của chương trình đề ra, phân công cán bộ cụ thể trong từng khâu chỉ đạo; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, và từng hộ dân trong tổ chức thực hiện; khai thác kinh phí từ nhiều nguồn, theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

    Tại Hội nghị, Tỉnh ủy cũng đã thông qua Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và Chương trình phát triển kinh tế biển thời kỳ 2001-2005. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm các chương trình để tham mưu tổ chức thực hiện.

    Ngày 13-8-2001, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 03-KH/TU về tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, phổ biến tới cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Qua đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân được thống nhất, nâng cao. Những quan điểm cơ bản, những chủ trương, đường lối của Đại hội được nhận thức sâu sắc; niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta được củng cố. Các cấp ủy đảng đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, tập trung vào những vấn đề cơ bản, cấp bách, cần làm ngay ở địa phương, đơn vị.

    Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng và đón Xuân Nhâm Ngọ, từ ngày 5 đến ngày 6-2-2002, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã về thăm Đảng bộ, quân và dân tỉnh Nam Định, nói chuyện với cán bộ chủ chốt. Tổng Bí thư đã đến dâng hương các vua Trần tại Khu di tích Phủ Thiên Trường và trồng cây lưu niệm; về xã Xuân Hồng (huyện Xuân Trường) thăm Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Đồng chí đã đến thăm và chúc tết Công ty dệt Nam Định, thăm và chúc tết một số gia đình tiêu biểu ở phường Hạ Long (thành phố Nam Định). Chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân Nam Định phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh.

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và căn cứ nội dung 6 chương trình trọng tâm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao cho các cơ quan, ban, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị mình.

    Nhằm đổi mới, phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, ngày 18-3-2002, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 (khoá IX) ra Nghị quyết về vấn đề nông nghiệp, với các nội dung cơ bản: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010; đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn.

 (còn nữa)

,
,
.
,
,
,
,