LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH (1975-2005)
Thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá (1997-2000) - Kỳ 13
Cập nhật lúc06:19, Thứ Tư, 19/04/2017 (GMT+7)

(Tiếp theo)

    Triển khai thực hiện Thông báo số 71-TB/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về tăng cường lãnh đạo và đổi mới công tác tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các cấp thường xuyên được củng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ, hoạt động có hiệu quả. Tỉnh đã xây dựng quy chế, duy trì hoạt động đều đặn cho đội ngũ báo cáo viên, cải tiến nội dung sinh hoạt và phát thẻ Báo cáo viên cho 55 đồng chí. Nội dung và chất lượng tờ Báo Nam Định, bản tin Thông báo nội bộ từng bước được nâng cao. Các hình thức sinh hoạt câu lạc bộ, tuyên truyền miệng, nói chuyện thời sự về tình hình trong nước, quốc tế... được duy trì, góp phần cung cấp thông tin có định hướng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

    Để chuẩn bị đề án cho Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khoá VIII), ngày 2-7-1998, đồng chí Nguyễn Văn An - ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng và đoàn công tác của Trung ương đã về thăm và làm việc tại Nam Định. Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đi khảo sát ở Đảng bộ huyện Hải Hậu, Đảng bộ xã Hải Phương (Hải Hậu), Đảng bộ phường Vị Hoàng (thành phố Nam Định), nghe báo cáo toàn diện về công tác xây dựng đảng theo đặc điểm của từng cơ sở, cả thành tựu và tồn tại, yếu kém, cùng những nguyên nhân, giải pháp khắc phục. Đồng chí chỉ đạo Tỉnh ủy tiếp tục bổ sung vào đề án xây dựng đảng theo yêu cầu của Trung ương.

Cầu Đò Quan khánh thành năm 1998.
Cầu Đò Quan khánh thành năm 1998.

    Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 12-8-1998 và Kế hoạch số 01-KH/TW ngày 10-10-1998 của Bộ Chính trị về sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình trong Đảng, các tổ chức đảng đều tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân từng ủy viên, cán bộ lãnh đạo về các nội dung tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lãnh đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đồng thời tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng các tổ chức đảng và lấy ý kiến tham gia của những cán bộ hoạt động lâu năm đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Qua kiểm điểm, Đảng bộ chỉ rõ bên cạnh những ưu điểm cơ bản, một số cấp ủy còn quá nhấn mạnh thành tích, chưa thẳng thắn đánh giá hết những tồn tại, yếu kém. Một bộ phận cán bộ, đảng viên nhất là đảng viên đương chức thiếu ý thức rèn luyện phẩm chất chính trị, chưa thật sự tiên phong gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành các nguyên tắc, quy định của Đảng không nghiêm... Tính chiến đấu trong sinh hoại đảng chưa cao. Việc xác định phương hướng khắc phục, sửa chữa khuyết điểm còn chung chung, nhất là đối với những nơi, những vụ việc xảy ra phức tạp, do đó, chưa tạo được sự đồng thuận, tin tưởng cao của nhân dân đối với nghị quyết và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng trong thực tiễn đời sống xã hội ở địa phương.

    Từ ngày 17 đến 19-6-1999, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), khoá VIII về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay tới cán bộ chủ chốt toàn tỉnh. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban chỉ đạo và hình thành các tổ công tác để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) xuống các đảng bộ trực thuộc, tập trung vào một số nội dung như: củng cố tổ chức đảng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch cán bộ nhằm thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng. Với phương châm kiểm điểm nghiêm túc từ trên xuống dưới, từ ngày 8 đến 11-3-2000, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2). Hội nghị kiểm điểm những điểm mạnh, điểm yếu trên các lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tổ chức lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, bàn biện pháp khắc phục, sửa chữa những tồn tại. Trên cơ sở kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn Đảng bộ đã tiến hành kiểm điểm theo tinh thần chỉ đạo: cấp trên kiểm điểm trước, cấp dưới kiểm điểm sau; tập thể phê bình trước, cá nhân phê bình sau. Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn đảng đã có kết quả quan trọng là làm cho các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên nâng cao thêm một bước nhận thức tầm quan trọng của cuộc đấu tranh xây dựng, củng cố đảng trước yêu cầu mới; thấy rõ những mặt mạnh và mặt yếu của từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên. Kết quả của cuộc vận động và đợt phê bình, tự phê bình đã có tác dụng trực tiếp đến thành công của đại hội đảng bộ các cấp.

    Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của các cấp ủy và được thực hiện thường xuyên. Do đó, số cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tăng dần, những yếu kém từng bước được khắc phục. Số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh bình quân 4 năm (1997-2000) chiếm 74%, cơ sở đạt khá chiếm 19,8%; số yếu kém chiếm 5,2%; có 174 đơn vị được xếp loại xuất sắc. Số đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn chiếm 3% tổng số đảng viên toàn tỉnh. Việc tạo nguồn bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng được tăng cường, đã dần đi vào nền nếp và đạt kết quả. Từ năm 1997-2000, toàn Đảng bộ đã kết nạp 8.919 đảng viên mới, tăng 61% so với những năm 1991-1995.

(Còn nữa)

 

,
,
.
,
,
,
,