,
Cập nhật lúc: 06:25 |30/05/2017
Ngành giáo dục đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo tinh thần Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) và Nghị quyết 40 của Quốc hội khoá XI về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Ngành tiếp tục giữ vững phong trào "Dạy tốt, học tốt", nhiều năm liền là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quốc về giáo dục - đào tạo
,
,
.
,
,
,
,