,
Cập nhật lúc: 06:18 |09/07/2020
Từ Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (5-1941), Đảng ta đã hoàn chỉnh cuộc chuyển hướng chiến lược cho phù hợp với tình hình quốc tế và trong nước. Từ đó, Nghị quyết Trung ương 8 đã khẳng định: "Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc.
,
,
.
,
,
,
,