,
Cập nhật lúc: 05:56 |26/03/2020
Mỗi lần đồng chí về thăm quê hương là một lần Đảng bộ và nhân dân tinh Nam Định lại được nhận thêm những tình cảm nồng hậu, tiếp thêm sức mạnh mới đế hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí luôn kịp thời đề cập tới những vấn đề quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với hoạt động của địa phương.
,
,
.
,
,
,
,