,
Cập nhật lúc: 06:14 |23/11/2017
Từ cuối năm 1943, trong các tổ bí mật đầu tiên của Hội Văn hóa cứu quốc Việt Nam ở Hà Nội, có chuyền tay nhau một bức thư ngỏ của anh Trường Chinh viết gửi các văn nghệ sĩ. Bức thư này giá còn lưu giữ được đến nay sẽ là một tài liệu quý.
,
,
.
,
,
,
,