,
Cập nhật lúc: 06:53 |23/01/2018
Ngay sau ngày 2-9, một tờ áp phích lớn, in giấy khổ rộng, rất đẹp do họa sĩ Trần Đình Thọ là họa sĩ của báo vẽ, được dán cùng khắp Hà Nội, nổi bật những dòng chữ sáng chói: "Hãy đọc Cờ Giải Phóng, cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương, vũ khí sắc bén đấu tranh giải phóng dân tộc".
,
,
.
,
,
,
,