,
Cập nhật lúc: 06:16 |15/10/2019
Quan điểm của đồng chí Trường Chinh là rất rõ ràng: kinh tế quyết định văn hóa của một dân tộc, và văn hóa có tác động trở lại đối với kinh tế - xã hội. Nói kinh tế quyết định văn hóa không có nghĩa bao giờ kinh tế và văn hóa cũng phát triển đều nhau, đi song song với nhau.
,
,
.
,
,
,
,