,
Cập nhật lúc: 06:59 |13/12/2018
Hai nhiệm vụ chiến lược về cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa thống nhất với nhau ở ngay chiến lược đấu tranh cho giải phóng đất nước... Từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ và sau Đại hội III, đất nước, dân tộc được tổ chức lại hướng vào mục tiêu giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên phạm vi cả nước.
,
,
.
,
,
,
,