,
Cập nhật lúc: 06:44 |12/12/2019
Đề cương Văn hóa Việt Nam của Đảng soi rọi con đường sáng tác của văn nghệ sĩ mà đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh là người chấp bút với những chỉ dẫn quý giá mà từng bước trong suốt đời mình, chúng ta mới hiểu rõ dần, kể cả ý nghĩa và những tác động lớn lao của nó.
,
,
.
,
,
,
,