,
Cập nhật lúc: 06:14 |18/09/2014
Trên cơ sở Luận cương của Đảng, Tỉnh uỷ Nam Định khắc phục những thiếu sót trước đây, đề ra chủ trương lãnh đạo phong trào toàn diện hơn. Trong công tác xây dựng Đảng, ngoài việc tích cực xây dựng tổ chức, Tỉnh uỷ chú trọng tăng cường công tác tư tưởng. Về phương diện vận động quần chúng, Tỉnh uỷ quan tâm đúng mức hơn tới công tác nông vận...
,
,
.
,
,
,
,