,
Cập nhật lúc: 06:48 |14/08/2018
Về mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa, trong báo cáo của mình, đồng chí Trường Chinh quan niệm văn hóa là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng không thể tách rời điều kiện kinh tế, không thể không chịu sự chi phối của hệ tư tưởng chính trị của giai cấp thống trị.
,
,
.
,
,
,
,