,
Cập nhật lúc: 06:23 |26/03/2015
Ngay sau khi các huyện phía nam tỉnh bị tạm chiếm, các đảng phái phản động trước đây đã có cơ sở ở vùng này như Việt Nam Quốc dân Đảng, Đại Việt duy dân - lại ngóc đầu dậy câu kết với giặc. Nhưng nguy hiểm hơn là bọn Liên hiệp dân chúng, một đảng phái do bọn phản động Thiên Chúa giáo lập ra, có khuynh hướng thân Mỹ.
,
,
.
,
,
,
,