,
Cập nhật lúc: 06:19 |24/09/2020
Để tiếp tục đưa ra tư tưởng đổi mới, đồng chí Trường Chinh lại tiếp tục đi khảo sát thực tế ở tỉnh Nghĩa Bình và Quảng Nam - Đà Nẵng, nơi có nhiều thế mạnh về kinh tế và có những điển hình tốt trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa V).
,
,
.
,
,
,
,