,
Cập nhật lúc: 05:02 |15/08/2019
Tôi báo cáo kết quả công việc với đồng chí Trường Chinh, cũng nói với anh rằng tôi không kể ra với chị Phú việc tôi được đọc thư của chị mà chỉ là vì hoàn cảnh mà anh cử tôi đi mà thôi. Anh Trường Chinh bắt chặt tay tôi, ôm lấy tôi và nói: "Anh đã làm được một việc xứng đáng".
,
,
.
,
,
,
,