,
Cập nhật lúc: 06:49 |22/03/2018
Đồng chí Trường Chinh, Chủ tịch Quốc hội, đã phê bình và nhắc nhở tôi phải chính xác từng đồng, thậm chí từng xu của ngân sách. Sự quan trọng không phải do số tiền to hàng nghìn hay hàng triệu, mà chính là từng trăm, từng đồng được báo cáo công khai trước Quốc hội, trước toàn thể nhân dân.
,
,
.
,
,
,
,