,
Cập nhật lúc: 06:07 |30/07/2020
Trên cương vị là Tổng Bí thư, đồng chí Trường Chinh không chỉ chú trọng chỉ đạo những công tác chung mà rất quan trọng chỉ đạo công tác quân sự. Có nhiều hội nghị quân sự đồng chí Trường Chinh trực tiếp chủ trì với cương vị thay mặt Ban Chấp hành Trung ương lúc bấy giờ.
,
,
.
,
,
,
,