,
Cập nhật lúc: 05:48 |27/06/2017
Để khuyến khích nhân dân tham gia giám sát việc thi hành pháp luật và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực ở các địa phương, đơn vị, Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo và tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
,
,
.
,
,
,
,