,
Cập nhật lúc: 06:48 |21/06/2018
Đầu năm 1947, lúc kháng chiến còn gay go, đang là uỷ viên Thường vụ tỉnh Hà Tĩnh, tôi được điều động lên Việt Bắc, công tác ở Văn phòng Trung ương, trực tiếp làm thư ký riêng cho đồng chí Tổng Bí thư. Văn phòng Trung ương do đồng chí Lê Văn Lương phụ trách, gọn nhẹ, sẵn sàng di chuyển nhanh, cả vào đêm lúc cần.
,
,
.
,
,
,
,