,
Cập nhật lúc: 07:24 |21/04/2015
Bước vào năm 1951, trong khi nhân dân Nam Định đang vượt qua nhiều thử thách gay gắt, kiên cường chiến đấu chống giặc Pháp thì một sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trên đất nước ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951.
,
,
.
,
,
,
,