,
Cập nhật lúc: 07:58 |19/08/2014
Cách đây 69 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên Cách mạng Tháng Tám thành công, thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, mở ra kỷ nguyên mới độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
,
,
.
,
,
,
,