,
Cập nhật lúc: 07:01 |15/11/2018
Trường Chinh là nhà lý luận xuất sắc của Đảng và nhân dân ta. Công lao của ông trên mặt trận lý luận tư tưởng và văn hóa cũng như trong sự nghiệp cách mạng là vô cùng to lớn. Các thế hệ sau còn có thể khai thác tìm ra được nhiều điều có ích làm sáng tỏ thêm con đưòng đi của đất nước và dân tộc ta.
,
,
.
,
,
,
,