,
Cập nhật lúc: 06:40 |21/02/2019
Trong thời gian không dài, từ năm 1983, 1984 trở đi, tức là trước cả Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (khóa V), anh đã phát biểu trong Bộ Chính trị nhiều lần về những vấn đề có liên quan đến đổi mới. Phần lớn ý kiến đó là dựa vào thực tế anh nắm được trái ngược với tình hình được phản ánh qua văn bản chính thức của các cấp...
,
,
.
,
,
,
,