,
Cập nhật lúc: 07:14 |29/09/2014
Trong hoàn cảnh Đảng bộ vừa mới ra đời, lại phải đối phó với một tên thực dân đế quốc cáo già, nhiều mưu mô xảo quyệt và kinh nghiệm chống phá cách mạng trên phạm vi quốc tế, do đó những thiếu sót và hạn chế của Đảng bộ là khó tránh khỏi. Vào lúc phong trào cả nước bị địch khủng bố dữ dội, Đảng bộ Nam Định cũng chịu tổn thất lớn.
,
,
.
,
,
,
,