,
Cập nhật lúc: 07:51 |24/07/2014
Cùng với hàng vạn công nhân làm việc trong các nhà máy, đồn điền, trên địa bàn thành phố Nam Định còn có hàng ngàn công nhân làm các nghề khuân vác, kéo xe, đầu bếp, giao thông công chính và hàng ngàn công nhân làm thuê cho các hãng tư nhân của tư sản Hoa kiều và Việt Nam. Cùng với quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, đội ngũ công nhân ở địa phương đã xuất hiện.
,
,
.
,
,
,
,