,
Cập nhật lúc: 08:25 |29/06/2016
Ngày 19-6-1985, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục họp bàn về quy hoạch cải tạo và xây dựng thành phố Nam Định và xác định rõ thành phố Nam Định là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, là thủ phủ của tỉnh Hà Nam Ninh, có vị trí chiến lược kinh tế của tỉnh, là địa bàn trọng tâm để tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng trên phạm vi toàn tỉnh.
,
,
.
,
,
,
,