,
Cập nhật lúc: 06:02 |26/11/2020
Cống hiến đặc biệt quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đi vào tiềm thức của nhân dân ta chính là đồng chí đã đặt nền móng cho công cuộc đổi mới. Năm 1986, trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đã sớm nhận rõ được xu thế của thời đại, thực trạng của đất nước, yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân, đề ra chủ trương đổi mới.
,
,
.
,
,
,
,