,
Cập nhật lúc: 06:58 |21/10/2014
Tổ chức quần chúng càng mở rộng thì công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối chính sách của Đảng càng được truyền bá rộng rãi. Để nâng cao trình độ hiểu biết cho đảng viên và quần chúng cách mạng, các đảng viên chủ chốt ở Nam Định đã hết sức coi trọng lợi khí cách mạng là phổ biến các loại sách báo của Đảng và các sách báo tiến bộ khác.
,
,
.
,
,
,
,