,
Cập nhật lúc: 03:13 |30/05/2016
Bên cạnh công tác xây dựng đảng, chính quyền, Tỉnh ủy còn chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể nhân dân. Mặt trận Tổ quốc các cấp đóng vai trò quan trọng trong việc đoàn kết toàn dân, tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền đề ra các biện pháp để tổ chức...
,
,
.
,
,
,
,