,
Cập nhật lúc: 06:46 |24/05/2018
Nghiên cứu sâu sắc học thuyết của Mác, đồng chí Trường Chinh chỉ rõ: "Các Mác là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời đại chúng ta, Người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học, Người thầy vĩ đại và vị lãnh tụ vĩ đại nhất của giai cấp vô sản thế giới".
,
,
.
,
,
,
,