,
Cập nhật lúc: 07:07 |20/09/2018
Trường Chinh cho rằng, hai việc đó có liên quan chặt chẽ với nhau, ràng buộc lẫn nhau trong một thể thống nhất, phải tiến hành đồng thời. Ông nói: Nếu không cải tiến giá - lương - tiền hoặc chỉ làm nửa vời thì rốt cuộc hạch toán, kinh doanh vẫn chỉ là giả tạo, không thể phản ánh hiệu quả thật sự, không thể tiến hành hạch toán, kinh doanh được.
,
,
.
,
,
,
,