,
Cập nhật lúc: 06:18 |25/02/2021
Phát triển những nhận thức ban đầu của các Hội nghị Trung ương tháng 11-1939 và tháng 11-1940 về vấn đề khởi nghĩa vũ trang, tại Hội nghị Trung ương lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Trường Chinh và Trung ương Đảng đã hoàn chỉnh thêm một bước khi khẳng định: "Cuộc cách mạng Đông Dương phải kết liễu bằng một cuộc khởi nghĩa võ trang"...
,
,
.
,
,
,
,