,
Cập nhật lúc: 08:37 |26/11/2014
Trong những năm qua, quy mô mạng lưới trường, lớp của ngành GD và ĐT tỉnh tiếp tục được mở rộng. Bám sát kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2015, từ cơ quan quản lý đến các cơ sở giáo dục trong tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ với nhiều biện pháp sáng tạo, phù hợp thực tiễn giáo dục của địa phương...
,
,
.
,
,
,
,