,
Cập nhật lúc: 09:00 |21/11/2014
Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động: "Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" (Cuộc vận động 50), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của LLVT địa phương.
,
,
.
,
,
,
,