,
Cập nhật lúc: 08:41 |30/03/2015
Cùng với việc làm tốt công tác chuẩn bị và xây dựng báo cáo chính trị, các Đảng bộ cũng làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự. Việc xây dựng Đề án và giới thiệu nhân sự cấp ủy đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn về công tác nhân sự của cấp ủy cấp trên.
,
,
.
,
,
,
,