,
Cập nhật lúc: 08:55 |30/11/2015
Luật BHYT sửa đổi có hiệu lực từ 1-1-2015. Qua 10 tháng triển khai thực hiện, Luật BHYT sửa đổi đã khẳng định chính sách ưu việt khi hướng tới quyền lợi thiết thực cho người dân; góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội, phát triển tỷ lệ người tham gia BHYT.
,
,
.
,
,
,
,