Từng bước chuẩn hóa hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh
Cập nhật lúc07:56, Thứ Năm, 15/10/2020 (GMT+7)

Để đáp ứng các yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa chế độ báo cáo, góp phần tích cực vào xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) đã xây dựng, chuẩn hóa hệ thống thông tin báo cáo tỉnh theo tinh thần Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24-1-2019 của Chính phủ và Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 16-5-2019 của UBND tỉnh.

Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cán bộ xã Hồng Quang (Nam Trực) vận hành hệ thống thông tin báo cáo của địa phương.
Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cán bộ xã Hồng Quang (Nam Trực) vận hành hệ thống thông tin báo cáo của địa phương.

Các nội dung phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh cần phải chuẩn hóa, điện tử hóa gồm: Xây dựng và tạo lập hệ thống chỉ tiêu về kinh tế - xã hội toàn tỉnh; xây dựng hệ thống biểu mẫu báo cáo, biểu mẫu nhập số liệu về tình hình thông tin kinh tế - xã hội từng chỉ tiêu phân theo nhiệm vụ quản lý của các cơ quan chuyên môn; tạo lập chức năng lưu trữ, cung cấp thông tin tổng hợp và tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, phân tích dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; phục vụ công tác lãnh đạo quản lý, điều hành của UBND tỉnh, các cơ quan Nhà nước cấp sở, huyện và Văn phòng. Ngoài đảm bảo các quy định về công tác báo cáo theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu hệ thống thông tin báo cáo tỉnh phải đảm bảo các mục tiêu: Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh; 100% cơ quan hành chính Nhà nước 3 cấp của tỉnh được cấp tài khoản trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; 100% cán bộ làm công tác quản trị, cán bộ tham gia thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo trên phần mềm hệ thống thông tin báo cáo của các cơ quan hành chính Nhà nước 3 cấp được tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin báo cáo, góp phần quan trọng phục vụ xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh nói chung và của các huyện, thành phố nói riêng. 

Để đảm bảo đưa Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đi vào sử dụng đúng tiến độ, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Sở TT và TT phối hợp với doanh nghiệp cung cấp phần mềm và các cơ quan, đơn vị tập huấn; thành lập các đoàn công tác để triển khai việc hỗ trợ kỹ thuật tại các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn. Sở TT và TT đã tổ chức 19 hội nghị tập huấn tại các sở, ban, ngành; 10 hội nghị tập huấn tại các huyện, thành phố và tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ; tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ làm việc trên phần mềm hệ thống thông tin báo cáo. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát để chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo, bộ chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn của tỉnh. Hiện tại, Sở TT và TT đang phối hợp với các đơn vị viễn thông xác định các cấp độ an ninh thông tin và thiết lập phương án bảo đảm an toàn thông tin cho Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh theo quy định. Thiết lập các hệ thống giám sát, phòng, chống tấn công, chống thất thoát dữ liệu. Đến thời điểm hiện tại, phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đã cơ bản hoàn tất mọi điều kiện về hạ tầng công nghệ, nhân lực để vận hành duy trì hoạt động sẵn sàng kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ để sớm hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Tuy nhiên trong quá trình triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh hiện vẫn còn tồn tại nhiều bất cập về kỹ năng vận hành các phần mềm; việc khai thác cơ sở vật chất, hạ tầng viễn thông còn chưa đúng nên hiệu quả ứng dụng không cao. Bên cạnh đó hệ thống thiết bị vi tính, đường truyền của nhiều địa phương đầu tư quá lâu nên không đáp ứng yêu cầu sử dụng cùng lúc nhiều phần mềm trực tuyến. Một vài địa phương đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông không tập trung ở UBND xã mà dàn trải ở nhiều cơ quan trên địa bàn như trường học, nhà văn hóa… khiến việc ứng dụng rất khó khăn. 

Sở TT và TT đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương khắc phục hạn chế này, đảm bảo việc vận hành hệ thống thông tin báo cáo thông suốt. Việc đưa vào vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng Chính quyền điện tử, góp phần chuẩn hóa, đơn giản hóa các chế độ báo cáo, số hóa các biểu mẫu báo cáo trên hệ thống, đáp ứng triển khai nhiều chế độ báo cáo khác nhau, góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành; giảm gánh nặng hành chính cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chế độ báo cáo; đồng thời công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức trong thực thi công việc./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương

,
,
.
,
,
,
,