Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm xây dựng nông thôn mới bền vững
Cập nhật lúc08:23, Thứ Năm, 22/10/2020 (GMT+7)

Để hỗ trợ các địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu từ năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH và CN) đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp KH và CN nhằm xây dựng bền vững NTM tỉnh Nam Định” với mục đích đánh giá quá trình tổ chức thực hiện, bài học kinh nghiệm và các mô hình sáng tạo trong xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 tại tỉnh ta; từ đó đề xuất các giải pháp KH và CN để thực hiện và hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Giao thông nội đồng nông thôn mới xã Giao Phong (Giao Thủy) được bê tông hóa.
Giao thông nội đồng nông thôn mới xã Giao Phong (Giao Thủy) được bê tông hóa.

Triển khai đề tài nhóm nghiên cứu của Sở KH và CN đã tập trung nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng NTM ở một số nước trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ…; các chính sách, kết quả đạt được của chương trình xây dựng NTM ở nước ta giai đoạn 2010-2020; một số vấn đề đặt ra trong xây dựng NTM hiện nay; khảo sát thực tế tại các xã, huyện trong và ngoài tỉnh đánh giá cụ thể thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng NTM như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành chính sách hướng dẫn thực hiện chương trình xây dựng NTM; kết quả xây dựng NTM tại tỉnh ta; kết quả thực hiện 19 tiêu chí chuẩn NTM cấp xã; các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tiêu chí xã, huyện NTM... nhằm chọn lọc những kinh nghiệm hay nhất, từ đó đề xuất các giải pháp về KH và CN giúp các xã, huyện trong tỉnh thực hiện thành công xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Qua hơn 1 năm nghiên cứu, đề tài đã cho ra 2 sản phẩm là “Cẩm nang duy trì và nâng cao xây dựng NTM tỉnh Nam Định” và website “Quản lý và điều hành xây dựng NTM tại Nam Định” là những công cụ giúp việc thực hiện ngày càng hiệu quả hơn chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

“Cẩm nang duy trì và nâng cao xây dựng NTM tỉnh Nam Định” là cuốn sách tập hợp nhiều nội dung, hình ảnh phong phú phản ánh kết quả trong công tác chỉ đạo - tổ chức thực hiện, các cách làm hiệu quả, sáng tạo trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, huy động nguồn lực cộng đồng, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống văn hóa… của tỉnh ta trong 10 năm thực hiện xây dựng NTM. Ấn phẩm được gửi đến các đơn vị, tổ chức, sở, ban, ngành, đoàn thể và Ban chỉ đạo NTM các huyện, thành phố, xã, phường trên địa bàn tỉnh nhằm chia sẻ, phổ biến thông tin rộng rãi các bài học kinh nghiệm giúp thúc đẩy nhanh và hiệu quả việc thực hiện chương trình xây dựng NTM trong giai đoạn mới. Sản phẩm website “Quản lý và điều hành xây dựng NTM tại Nam Định” (https://nongthonmoi.vietedutechjsc.com) quản lý dữ liệu NTM toàn tỉnh được thiết kế một cách khoa học theo từng chỉ tiêu, cấp độ với các nội dung cung cấp: tin tức hoạt động xây dựng NTM, tiêu chí nông thôn kiểu mới, tin tức về các địa phương, tiến độ đạt chuẩn NTM, đặc sản nổi bật của Nam Định, quá trình Nam Định đổi thay, du lịch Nam Định… Đặc biệt chuyên mục báo cáo dữ liệu NTM sử dụng biểu đồ dạng cột thể hiện chi tiết tiến độ thực hiện bộ tiêu chí NTM theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 21-11-2016 của UBND tỉnh giúp cho các nhà quản lý và người dân dễ dàng nắm bắt hiện trạng xây dựng NTM của từng địa phương, từ đó có biện pháp, định hướng xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu trong thời gian tới. Sở KH và CN đang tập huấn chuyển giao website cho Văn phòng điều phối NTM tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố Nam Định, xã, phường, thị trấn khai thác sử dụng và cập nhật. 

Đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Giám đốc Sở KH và CN, chủ nhiệm đề tài cho biết: Chương trình xây dựng NTM là chủ trương lớn, đúng đắn, hợp lòng dân, là nhiệm vụ chiến lược đảm bảo ổn định chính trị, xã hội ở nông thôn. Bên cạnh thành tích là địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng NTM thì kết quả quan trọng nhất là đời sống của người dân được cải thiện đáng kể, diện mạo nông thôn của tỉnh cũng được đổi mới rất nhiều. Đây chính là nền tảng thuận lợi để các địa phương trong tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ về xây dựng phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà Đảng và Nhà nước đang tiến hành. Để tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu, từ kết quả nghiên cứu, đặc biệt là phân tích các bài học kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu cũng đề xuất một số các giải pháp cần thực hiện đồng bộ, đó là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng NTM; nâng cao chất lượng đảng viên, cán bộ công chức ở nông thôn; phát huy vai trò của nông dân và trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân trong xây dựng NTM; chú trọng huy động các nguồn lực xã hội cho xây dựng NTM ở từng cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với từng địa phương trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; tiếp tục cập nhật, duy trì website quản lý và điều hành xây dựng NTM nhằm phản ánh trung thực quá trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tại tỉnh ta… Ứng dụng công nghệ số, khai thác, phát huy hiệu quả của website này trong việc quảng bá rộng rãi thông tin về sự nghiệp xây dựng NTM của tỉnh một mặt cổ vũ, động viên tích cực cho phong trào. Mặt khác những kết quả đạt được tăng sức hấp dẫn, kêu gọi thu hút sự quan tâm tiếp tục đầu tư về phát triển nông thôn, nông nghiệp, nông dân.

Xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu là một nhiệm vụ cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành các tổ chức đoàn thể và nhất là sự đồng lòng, tự giác của người dân. Với cuốn “Cẩm nang duy trì và nâng cao xây dựng NTM tỉnh Nam Định” và website “quản lý và điều hành xây dựng NTM tại Nam Định”, Sở KH và CN mong muốn đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tại tỉnh ta trong thời gian tới./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh

,
,
.
,
,
,
,