Điều chỉnh hạ tầng khung Chính phủ điện tử để nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước
Cập nhật lúc07:48, Thứ Hai, 07/10/2019 (GMT+7)

Tháng 6-2017, HĐND tỉnh đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định, giai đoạn 2016-2020 nhằm phát triển hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng tốt sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, người dân và doanh nghiệp, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sẵn sàng kết nối với hạ tầng công nghệ thông tin quốc gia. Dự án sử dụng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác với tổng kinh phí trên 45 tỷ đồng, tập trung vào 2 lĩnh vực chính là đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin tới 100% chính quyền 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), bao gồm: 24 sở, ban, ngành, 10 huyện, thành phố, 229 xã, phường, thị trấn. Đến nay, dự án đã thực hiện được nhiều hạng mục quan trọng: hoàn tất trang bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho hệ thống “một cửa điện tử”, dịch vụ hành chính công của các sở, ban, ngành và UBND các địa phương; khai trương, duy trì hoạt động Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; nâng cấp thành Trung tâm tích hợp dữ liệu; đào tạo sử dụng phần mềm hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công cho các sở, ban, ngành và UBND các địa phương; triển khai Đề án chương trình mục tiêu quốc gia về công nghệ thông tin giai đoạn 2018-2020. 

Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra an toàn thiết bị thông tin tại trạm viễn thông huyện Giao Thủy.
Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra an toàn thiết bị thông tin tại trạm viễn thông huyện Giao Thủy.

Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn để giảm đầu tư cho ngân sách Nhà nước, ngày 10-7-2019, HĐND tỉnh đã quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định, giai đoạn 2016-2020 theo hướng đẩy mạnh sử dụng hình thức thuê dịch vụ công phù hợp với quy định tại Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, dự án tập trung điều chỉnh một số nội dung: đối với cổng thông tin điện tử 3 cấp sử dụng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin; không sử dụng nguồn vốn của dự án để phù hợp với Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước. Việc nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đã đầu tư một số thiết bị trong giai đoạn 2017-2018 nên không đầu tư tiếp trong giai đoạn 2019-2020, chuyển kinh phí sang đầu tư cho các nội dung khác. Xây dựng hệ thống giao dịch hành chính theo cơ chế một cửa điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống một cửa điện tử không tiếp tục đầu tư trong dự án. Hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công đã hoàn thành đầu tư trong giai đoạn 2017-2018 sẽ tiếp tục sử dụng kinh phí đã được phê duyệt để đào tạo, triển khai ở cấp xã và hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn 2019-2020. Việc đầu tư trang thiết bị chỉ gói gọn lại cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Sử dụng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với việc xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, kết nối liên thông 3 cấp; hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh; xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung tỉnh Nam Định (LGSP); Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nam Định kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; Hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tỉnh Nam Định. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Dự án phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định, giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt trước đây. Hiện tại UBND tỉnh đã tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bố trí vốn cho dự án. Các sở, ngành chức năng thực hiện phần việc theo chức năng nhiệm vụ của mình. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm hoàn thiện các văn bản quy định về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp với các nhà thầu hoàn thiện hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin; hướng dẫn các sở, ngành, địa phương thực hiện lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định mới. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan cân đối bố trí kinh phí sự nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch theo từng năm và theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước. Các sở, ngành, địa phương chủ động bố trí nhân lực, tiếp nhận đầu tư và nhanh chóng vận hành hiệu quả các hạng mục thành phần trong dự án khung Chính phủ điện tử của tỉnh.

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước, giảm đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Đảm bảo yêu cầu thuê dịch vụ tập trung trong phạm vi của bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các dịch vụ công nghệ thông tin có tính chất, tính năng giống nhau mà nhiều cơ quan, đơn vị cùng có nhu cầu sử dụng; các yêu cầu về chất lượng dịch vụ, về công nghệ, quy trình cung cấp dịch vụ; tính liên tục, liên thông, kết nối, đồng bộ về ứng dụng công nghệ thông tin trong mỗi bộ, ngành, tỉnh, thành phố trên toàn quốc; tính an toàn, bảo mật và tính riêng tư về thông tin, dữ liệu của cơ quan Nhà nước; tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin, cơ yếu và Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước, làm cơ sở nền tảng cho phát triển chính quyền điện tử tại địa phương./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương

,
,
.
,
,
,
,