,
Cập nhật lúc: 08:20 |04/12/2019
Những năm gần đây đã có bước chuyển biến tích cực. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ, hệ thống tổ chức bộ máy của ngành ở cấp huyện được củng cố, phát triển theo hướng hiệu quả. Nhiều mô hình, đề tài nghiên cứu, triển khai ứng dụng đã được thực hiện hiệu quả ở cơ sở và cấp huyện từ sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước...
,
,
.
,
,
,
,