,
Cập nhật lúc: 06:54 |17/07/2018
Nếu được hoàn thiện, phương thức này sẽ có tính hiệu quả và an toàn cao hơn rất nhiều so với bảo mật vân tay hay mống mắt. Theo Android Authority, một nhóm nhà khoa học đang nghiên cứu việc sử dụng sóng não làm "mật khẩu" sinh trắc học cho các phương thức bảo mật trong tương lai.
,
,
.
,
,
,
,