,
Cập nhật lúc: 08:09 |01/04/2020
Thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg, ngày 12-7-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi nhận văn bản điện tử (VBĐT) trong các cơ quan Nhà nước thời gian qua, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương kết nối, liên thông VBĐT 4 cấp từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động chỉ đạo, điều hành.
,
,
.
,
,
,
,