,
Cập nhật lúc: 06:16 |20/05/2022
Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) đã kịp thời chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh chủ động phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2022.
,
,
.
,
,
,
,