,
Cập nhật lúc: 07:52 |27/03/2015
Ðể xây dựng một nền tảng TDTT sâu rộng và bền vững, điều đáng quan tâm là chú trọng đào tạo các tài năng thể thao và đội ngũ kế cận có chất lượng; củng cố và phát triển các trường, lớp năng khiếu thể thao ở các tỉnh, thành phố; mở rộng quy mô và hiện đại hóa các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia; đổi mới tổ chức, quản lý thể thao...
,
,
.
,
,
,
,