,
Cập nhật lúc: 07:58 |15/11/2019
Nhiều năm qua, huyện Xuân Trường đã cụ thể hóa đường lối của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ; tích cực thực hiện các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Nghị quyết 07/NQ-TU ngày 9-6-2016...
,
,
.
,
,
,
,