,
Cập nhật lúc: 05:55 |19/07/2019
Cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, những năm qua, các trường học ở Giao Thuỷ đã đẩy mạnh phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong môi trường học đường...
,
,
.
,
,
,
,