,
Cập nhật lúc: 06:59 |16/11/2018
Trên địa bàn huyện Xuân Trường hiện có 36 di tích lịch sử - văn hoá được Nhà nước xếp hạng; trong đó có nhiều di tích gắn với phong trào cách mạng trong 2 thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ...
,
,
.
,
,
,
,