,
Cập nhật lúc: 08:40 |23/09/2016
Cùng với những di sản văn hoá cổ như: đình chùa, miếu mạo, phủ quán..., hệ thống cổng làng trên địa bàn huyện là sự ngưng kết của lối sống, phong tục tập quán và từ biểu tượng văn hoá truyền thống ở các địa phương vẫn đang được bảo tồn và phát huy trong đời sống hôm nay.
,
,
.
,
,
,
,