,
Cập nhật lúc: 06:58 |19/09/2014
Những năm qua, Thư viện huyện và hệ thống tủ sách cộng đồng ở huyện Ý Yên đã đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, nâng cao kiến thức của cán bộ và nhân dân.
,
,
.
,
,
,
,