,
Cập nhật lúc: 06:46 |25/05/2018
Các phong trào xây dựng "Làng văn hoá", "Gia đình văn hoá" được triển khai sâu rộng đã khơi dậy tinh thần đoàn kết cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
,
,
.
,
,
,
,