,
Cập nhật lúc: 09:30 |21/07/2014
Những năm qua, MTTQ xã Giao Phong (Giao Thủy) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"...
,
,
.
,
,
,
,