,
Cập nhật lúc: 08:54 |27/03/2015
Trước đây, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nên việc đầu tư về cơ sở vật chất văn hóa chưa đồng bộ; kết quả thực hiện phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa", "Xóm văn hóa" chưa cao. Sau 3 năm triển khai xây dựng "Xóm văn hóa - NTM", đời sống tinh thần của người dân trong xã được nâng lên rõ rệt.
,
,
.
,
,
,
,