,
Cập nhật lúc: 08:45 |24/06/2016
Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Hải Minh (Hải Hậu) đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động nhân dân đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ...
,
,
.
,
,
,
,