,
Cập nhật lúc: 08:52 |02/03/2015
Thực hiện Luật Di sản văn hóa, những năm qua xã Giao Phong đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân.
,
,
.
,
,
,
,