,
Cập nhật lúc: 20:24 |27/08/2016
Việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa thời Trần trên địa bàn tỉnh đã phát huy giá trị giáo dục truyền thống trong các tầng lớp nhân dân...
,
,
.
,
,
,
,