,
Cập nhật lúc: 05:11 |24/03/2017
Những năm qua, phong trào xây dựng nếp sống văn hoá (NSVH) đã được Đảng uỷ, UBND xã Hải Toàn (Hải Hậu) quan tâm chỉ đạo, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.
,
,
.
,
,
,
,