,
Cập nhật lúc: 09:10 |28/11/2014
Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Trực Ninh luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để phong trào văn nghệ quần chúng phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
,
,
.
,
,
,
,