Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp
Cập nhật lúc08:31, Thứ Ba, 17/11/2020 (GMT+7)

Thời gian qua, Sở Tư pháp đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc thực hiện cải cách tư pháp góp phần xây dựng nền hành chính ngày càng minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cán bộ Sở Tư pháp giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.  Bài và ảnh: Văn Huỳnh
Cán bộ Sở Tư pháp giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Nét nổi bật trong công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp là đã tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện đúng quy trình xây dựng soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; tăng cường trách nhiệm quản lý của các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc sở và công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Từ đầu năm 2020 đến nay, Sở Tư pháp tập trung tuyên truyền 7 nội dung chính của cải cách hành chính gồm: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính... Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được đẩy mạnh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những kết quả nổi bật đạt được và những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong quá trình thực hiện và triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật ứng dụng các phần mềm phục vụ hoạt động quản lý, xử lý nghiệp vụ của ngành như: Phần mềm quản lý hộ tịch; phần mềm cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật; phần mềm cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC; quản lý lý lịch tư pháp. Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tiếp tục duy trì và hoạt động tốt, phục vụ, tìm kiếm, trao đổi thông tin công tác… Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, phục vụ tốt nhất các nhu cầu của tổ chức, công dân, Sở Tư pháp đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; chỉ đạo công chức thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh bảo đảm tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; qua đó kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm có thể xảy ra. Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác cải cách hành chính đã góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từ đầu năm 2020 đến nay, Sở Tư pháp đã thẩm định 35 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, tham gia ý kiến vào 8 dự thảo văn bản của Trung ương và 20 dự thảo văn bản của tỉnh. Tham gia ý kiến về cơ sở pháp lý thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ theo yêu cầu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 23 văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trong quý 4-2019 và quý 1-2020; kiểm tra theo thẩm quyền 10 văn bản quy phạm pháp luật do UBND cấp  huyện gửi lên. Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 20-1-2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND và UBND tỉnh năm 2019 với 32 văn bản (trong đó 11 văn bản hết hiệu lực một phần, 22 văn bản hết hiệu lực toàn bộ). Tham mưu với UBND tỉnh ban hành công bố danh mục TTHC chuẩn hoá thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Sở và danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Đến nay, có 114 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; 32 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; 31 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 36 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Sở Tư pháp đã thiết lập địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về cải cách hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, trên Trang thông tin điện tử của Sở và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh bảo đảm chính xác, rõ ràng, cập nhật thường xuyên. Bộ phận một cửa và các phòng chức năng giải quyết công việc theo đúng quy định. Cán bộ, công chức được phân công đảm nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là người có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn tốt, tận tâm với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ lịch sự đối với tổ chức, công dân đến giao dịch. Công khai thông tin xử lý các TTHC, sổ sách theo dõi và các trang thiết bị cần thiết khác để đáp ứng nhu cầu của tổ chức, công dân tới làm việc và yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện dịch vụ hành chính công. Đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận và giải quyết 12.600 hồ sơ TTHC, trong đó có 12.370 hồ sơ hành chính Tư pháp và 30 hồ sơ Bổ trợ Tư pháp; đã tiếp nhận và giải quyết 10.742 hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; 364 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3.

Công tác cải cách TTHC ngành Tư pháp thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực; tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giải quyết các TTHC./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

,
,
.
,
,
,
,