Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo
Cập nhật lúc07:48, Thứ Sáu, 31/07/2020 (GMT+7)

Thời gian qua, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tập trung làm tốt công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Nhiều đơn vị, địa phương luôn chủ động triển khai các cuộc thanh tra; hoạt động thanh tra thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, bằng nhiều hình thức khác nhau, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm chắc các quy định pháp luật về giải quyết KNTC, từ đó, hạn chế đáng kể tình trạng người dân khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

Cán bộ UBND thành phố Nam Định giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa”.
Cán bộ UBND thành phố Nam Định giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa”.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 1.838 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, giảm 46 lượt (chiếm 2,44%) so với cùng kỳ năm 2019; trong đó có 38 lượt đoàn đông người; tiếp nhận 1.708 đơn thư, tăng 380 đơn (28,6%) so với cùng kỳ năm 2019; có 41 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, giảm 8 vụ việc so với cùng kỳ năm 2019. Một số vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh (KNPA) đã được các cấp, các ngành xem xét, giải quyết nhưng người dân vẫn tiếp tục có đơn KNTC đến cơ quan Trung ương và khi tiếp nhận đơn, các cơ quan này vẫn chuyển về địa phương yêu cầu giải quyết. Qua tiếp nhận, phân loại cho thấy từ cuối năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh phát sinh mới một số vụ việc công dân tố cáo người giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo bao che cho cấp dưới hoặc bao che cho đối tượng bị khiếu nại, bị tố cáo; tố cáo người có thẩm quyền giải quyết đùn đẩy, né tránh không giải quyết. Ngoài ra, còn phát sinh một số vụ việc công dân có đơn tố cáo cán bộ thôn, lãnh đạo UBND xã vi phạm trong việc sử dụng các khoản thu của nhân dân khi xây dựng công trình của thôn, xóm; việc huy động các khoản đóng góp không đúng quy định… Nội dung các đơn, thư KNTC, KNPA chủ yếu vẫn là về việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai; đề nghị, KNPA về những tồn tại trong dồn điền đổi thửa chưa được giải quyết dứt điểm; việc giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng; tố cáo hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Một số vụ việc tố cáo đối với người giải quyết khiếu nại không thực hiện đúng quy định của Luật Khiếu nại… Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn đọng một số vụ việc KNTC, KNPA phức tạp, đông người. Mặc dù các cấp, ngành đã và đang tập trung giải quyết, nhưng người dân vẫn tập trung đông người đến trụ sở tiếp công dân của tỉnh, huyện. Riêng 3 tháng gần đây, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 825 lượt công dân đến KNTC, đề nghị, kiến nghị; có 11 lượt đoàn đông người; đã giải quyết 30/41 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền; 11 vụ đang xem xét, giải quyết, đạt 73,2%. UBND tỉnh cũng đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành liên quan và Văn phòng UBND tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh nâng cao hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh; chủ động nắm chắc tình hình KNTC, đặc biệt các vụ việc đông người, phức tạp; chú trọng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết KNTC của thủ trưởng các cấp, các ngành. Thanh tra tỉnh cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh thụ lý, giải quyết các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền tỉnh. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, KNPA tiếp tục được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm và chỉ đạo quyết liệt; hoạt động tiếp công dân đã được duy trì nghiêm túc theo quy định; việc xử lý đơn thư, giải quyết KNTC đã được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng, nắm bắt và xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, không để xảy ra tình trạng một số đối tượng móc nối, liên kết, kích động người dân các địa phương để khiếu kiện đông người tại tỉnh và Trung ương. Công tác phối hợp giải quyết KNTC được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện có hiệu quả, nhất là việc thông tin, báo cáo kịp thời về tình hình, diễn biến, kết quả giải quyết KNTC để phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC được kịp thời, chính xác.

Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Tiếp công dân, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo (năm 2018) và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan, đặc biệt là tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân và các kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tư vấn giải quyết KNTC của các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như của các tổ hòa giải, trong đó phát huy người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia vào tổ hòa giải. Tăng cường phối hợp với dân vận, mặt trận, các ngành, đoàn thể chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết KNTC. Chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp với các ngành tham mưu tốt cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc tiếp dân định kỳ, tiếp dân thường xuyên; kịp thời tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn KNTC, KNPA của công dân. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn cũng như Hội đồng tư vấn giải quyết KNTC trong việc giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành, hạn chế tối đa đơn tồn đọng quá hạn luật định; không để vụ việc tranh chấp, khiếu nại thành điểm nóng./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,