Giao Thủy tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Cập nhật lúc08:24, Thứ Năm, 09/01/2020 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20-10-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 3 năm qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Giao Thủy đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều giải pháp phù hợp với tình hình địa phương.

Rà soát, bổ sung hồ sơ cán bộ, đảng viên ở Ban Tổ chức Huyện ủy Giao Thủy.
Rà soát, bổ sung hồ sơ cán bộ, đảng viên ở Ban Tổ chức Huyện ủy Giao Thủy.

Đồng chí Tô Xuân Hiển, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Giao Thủy cho biết: “Ngay sau khi Nghị quyết số 09-NQ/TU ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, quán triệt sâu sắc đến tất cả 78 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với tổng số gần 9.000 đảng viên. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 169-QĐ/HU ngày 25-4-2017 quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Quyết định số 170-QĐ/HU ngày 25-4-2017 về quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu ứng cử làm căn cứ để các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết đề ra”. Vì vậy, việc thực hiện nghị quyết được tiến hành ngay từ khâu tuyển dụng, tiếp nhận đầu vào, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trên cơ sở Luật Cán bộ, công chức, viên chức, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 09-NQ/TU, Huyện uỷ, UBND huyện đã đề nghị được tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận công chức, viên chức vào các cơ quan khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã tuyển dụng 11 công chức, 3 viên chức vào các cơ quan cấp huyện; tuyển 31 công chức cấp xã đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, ngạch bậc công chức, viên chức theo yêu cầu. Công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện chặt chẽ. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã xây dựng Kế hoạch số 14-KH/HU chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, đã rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 50/33 cán bộ đương nhiệm, với tỷ lệ cán bộ nữ đạt 30%, 14% dưới 35 tuổi. Quy hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 20/11 cán bộ đương nhiệm, trong đó cán bộ nữ chiếm 35%, cán bộ dưới 35 tuổi là 20%. Quy hoạch Bí thư Huyện ủy 2 đồng chí, Phó Bí thư Huyện ủy 5 đồng chí, Chủ tịch HĐND huyện 3 đồng chí, Chủ tịch UBND huyện 3 đồng chí. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 66 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy 21 đồng chí, Bí thư Huyện ủy 2 đồng chí, Phó Bí thư Huyện ủy 10 đồng chí, Chủ tịch HĐND huyện 3 đồng chí, Chủ tịch UBND huyện 3 đồng chí và 15 đồng chí là Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện. Việc xây dựng quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch thực hiện theo phương châm “động” và “mở”, đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn, độ tuổi, tính kế thừa, cơ cấu trẻ, cơ cấu nữ quy định tại Nghị quyết số 09-NQ/TU. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch cán bộ được quan tâm. Căn cứ thực trạng đội ngũ cán bộ hiện có và trên cơ sở quy hoạch cán bộ dự nguồn, Ban Thường vụ Huyện uỷ, các cấp uỷ cơ sở đã xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đương chức, cán bộ dự nguồn đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu với nhiều hình thức phù hợp. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cử 5 cán bộ thuộc các Ban Đảng đi tập huấn nghiệp vụ tại Học viện Chính trị khu vực I; cử 16 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị. Huyện mở 6 lớp trung cấp lý luận chính trị, đào tạo 565 học viên để đảm bảo nhu cầu, tiêu chí của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đoàn thể, nhà trường, các xã, thị trấn trong huyện. Cùng với nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng, Huyện ủy Giao Thủy luôn quan tâm đào tạo chuyên môn, kiến thức quản lý Nhà nước cho đội ngũ công chức, viên chức. Từ khi Nghị quyết số 09-NQ/TU được ban hành đến nay, huyện đã cử 79 công chức, viên chức đi học đại học; 17 cán bộ học trên đại học; 17 cán bộ học lớp chuyên viên; 123 cán bộ học chuyên viên chính. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ được thực hiện theo Kế hoạch số 23-KH/TU; Quy định số 345-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và điều kiện thực tế ở địa phương. Năm 2018, Huyện ủy đã luân chuyển 1 đồng chí về làm cán bộ chủ chốt cấp xã. Từ cuối năm 2016 đến nay, huyện tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động 44 cán bộ; giới thiệu ứng cử 39 đồng chí diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, quyết định; hiệp y bổ nhiệm 30 trường hợp lãnh đạo, quản lý các cơ quan của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn. Việc luân chuyển, điều động hợp lý đã góp phần khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín, trì trệ, bảo thủ trong công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống cho đội ngũ cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt coi trọng, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ; đưa ra nhiều giải pháp nhằm giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên. Trong đó, các tổ chức đảng phải kịp thời đấu tranh, ngăn chặn tình trạng mất dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ; tiến hành xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên coi trọng, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực thực tiễn, gần dân, sát dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Qua 3 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Giao Thủy đều nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của cấp uỷ các cấp. Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Giao Thủy tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vững vàng về tư tưởng chính trị, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,